ATEX

ATEX

ATEX er en forkortelse af Atmospheres Explosives”  Det er et sæt EU-regler, der er designet til at sikre sikkerheden for produkter, der bruges i eksplosive miljøer. Eksplosive atmosfærer er arbejdsområder, der indeholder antændelige gasser, tåger eller dampe eller ved brændbart støv. Alt det behøver er en antændelseskilde for at forårsage en eksplosion.

Eksplosive atmosfærer kan være forårsaget af antændelige gasser, tåger eller dampe eller af brændbart støv. Hvis der er nok af stoffet, blandet med luft, er alt det, der er behov for, en antændelseskilde for at forårsage en eksplosion.

Eksplosioner kan medføre tab af liv og alvorlige kvæstelser samt betydelig skade. Forebyggelse af frigivelse af farlige stoffer, der kan skabe eksplosive atmosfærer, og forhindre antændelseskilder er to vidt anvendte måder at reducere risikoen på. Brug af det rigtige udstyr kan hjælpe meget i dette.

Forordningerne om farlige stoffer og eksplosive atmosfærer 2002 (DSEAR) pålægger arbejdsgivere pligter til at eliminere eller kontrollere risikoen ved eksplosive atmosfærer på arbejdspladsen. En oversigt over disse krav findes nedenfor.

Hvad er en eksplosiv atmosfære?

I DSEAR er en eksplosiv atmosfære defineret som en blanding af farlige stoffer med luft under atmosfæriske forhold i form af gasser, dampe, tåge eller støv, hvor forbrænding spreder sig til hele den uforbrændte blanding efter antændelse.

Atmosfæriske forhold betegnes ofte som omgivelsestemperaturer og -tryk. Det vil sige temperaturer fra –20 ° C til 40 ° C og tryk på 0,8 til 1,1 bar.

Hvor kan eksplosive atmosfærer findes?

Mange arbejdspladser kan indeholde eller have aktiviteter, der producerer eksplosive eller potentielt eksplosive atmosfærer. Eksempler inkluderer steder, hvor arbejdsaktiviteter skaber eller frigiver brændbare gasser eller dampe, såsom sprøjtning af køretøjsmaling, eller på arbejdspladser, der håndterer fine organiske støv såsom kornmel eller træ.

Hvad er ATEX?

ATEX er det navn, der ofte gives til de to europæiske direktiver om kontrol med eksplosive atmosfærer:

1) Direktiv 99/92 / EF (også kendt som ‘ATEX 137’ eller ‘ATEX-arbejdspladsdirektivet’) om minimumskrav til forbedring af arbejdstagernes sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse, der potentielt er udsat for eksplosive atmosfærer. Direktivteksten og de støttende EU-producerede retningslinjer er tilgængelige på EU-webstedet. For yderligere information om, hvordan kravene i direktivet er blevet implementeret i Storbritannien, se oplysningerne i afsnittet Eksplosive atmosfærer på arbejdspladsen nedenfor.

 2) Direktiv 94/9 / EF (også kendt som ‘ATEX 95’ eller ‘ATEX-udstyrsdirektivet’) om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive omgivelser. Teksten til direktivet og EU-producerede understøttende retningslinjer er tilgængelig på EU’s websted. For mere information om, hvordan kravene i direktivet er blevet implementeret i Storbritannien, se afsnittet om udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i eksplosive atmosfærer.

DSEAR kræver, at arbejdsgivere eliminerer eller kontrollerer risikoen for farlige stoffer – yderligere information om disse krav findes på DSEAR-siden. Foruden de generelle krav lægger forordningerne følgende specifikke pligter på arbejdsgivere med arbejdspladser, hvor der kan forekomme eksplosive atmosfærer.

Yderligere information og vejledning om klassificering og zonering af områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og valg af udstyr til brug i disse områder:

N

Valg af udstyr og beskyttelsessystemer

N

Områder, der er klassificeret i zoner, skal beskyttes mod antændelseskilder. Udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til anvendelse i zonerede områder skal vælges for at imødekomme kravene i udstyr og beskyttelsessystemer, der er beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfæreforordninger 1996. Udstyr, der allerede var i brug før juli 2003, kan fortsat bruges på ubestemt tid, med en risiko vurdering viser, at det er sikkert at gøre det.

N

ATEX-udstyrsdirektiv

N

Eksplosive atmosfærer - Klassificering af farlige områder (zoneinddeling) og valg af udstyr (PDF) - Portabelt dokumentformat

N

Eksplosive atmosfærer på arbejdspladsen

N

Kravene i DSEAR gælder for de fleste arbejdspladser, hvor en potentielt eksplosiv atmosfære kan forekomme. Nogle erhvervssektorer og arbejdsaktiviteter er undtaget, fordi der er anden lovgivning, der opfylder kravene. Disse undtagelser er anført i DSEARs regel 3.

N

Klassificering af områder, hvor der kan forekomme eksplosive atmosfærer

N

Arbejdsgivere skal klassificere områder, hvor farlige eksplosive atmosfærer kan forekomme i zoner. Den klassificering, der er givet til en bestemt zone, og dens størrelse og placering, afhænger af sandsynligheden for, at en eksplosiv atmosfære forekommer, og dens persistens, hvis den gør det. Plan 2 for DSEAR indeholder beskrivelser af de forskellige klassificeringer af zoner for gasser og dampe og for støv.

Har du spørgsmål eller vil have kursus i ATEX?

Rådgivning om forebyggelse af Ny Corona på arbejdspladsen

Vi rådgiver om sikker tilbagevenden til arbejdet efter Corona udbruddet  

Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen, efter Corona epidemien. Ud fra en gennemgang af virksomheden vil vi vurdere ud fra en sundhedsfaglig vinkel, hvilke forholdsregler der bør tages.  

Vi screener din virksomhed 

Formålet er at screene virksomheden inden medarbejderne vender tilbage efter hjemsendelse i forbindelse med Corona udbrud.  

Med baggrund i screeningen gives anbefalinger til hvilke forholdsregler virksomheden bør tage for at minimere risikoen for Corona smitte på arbejdspladsen”  

Anbefalingerne vil leve op til myndighedernes krav og anbefalinger på det givne tidspunkt. 

Fremgangsmåde 
 

Vores konsulent(er) gennemgår virksomhedens lokaler på alle etager og giver mundtlig tilbagemelding med anbefalinger.  

APV og PSS – opdateret med foranstaltninger der imødegår Coronasmitte og andre biologiske risikofaktorer 

Vi kan også tilbyde at udarbejde en rapport og at opdatere jeres APV eller PSS, så den også indeholder forholdsregler ang. Coronasmitte.  

Vi arbejder sammen med lægefaglige eksperter og  arbejdsmiljøkonsulenter, der sammen med jer kortlægger alle væsentlige risikofaktorer på jeres arbejdsplads.  

 

Arbejdsmiljøgruppens task force:  

Eksperter på Corona – læger og arbejdsmiljøkonsulenter 

Vores konsulenter har viden om indeklima, indretning, risikovurdering, hygiejne og infektioner. Dvs. vores taskforce består af lægefaglige og arbejdsmiljøfaglige rådgivere.  

Sikker tilbagevenden på arbejde efter covid 19

Sikker tilbagevenden til arbejdspladsenefter covid-19 nedlukning

Arbejdsgivere bør gøre deres yderste for at sikre en sikker tilbagevenden på arbejdet. Ud over at etablere strenge rutiner for at undgå arbejdsrelaterede Covid-19-infektioner, bør virksomhederne gennemgå og opgradere virksomhedens samlede forebyggelse ved at supplere den eksisterende risikovurdering og gennemføre den nødvendige instruktion af personalet.   

Konkret betyder det bl.a. at arbejdsgiverne bør sørge for at opgradere deres APV og på byggepladserne deres PSS, så de indeholder rutiner for hvordan man undgår smittespredning på arbejdspladsen og  angive hvilke konkrete forholdsregler man skal foretage sig i den forbindelse. 

Arbejdsmiljøorganisationens rolle  

Arbejdsmiljøorganisationen har en vigtig opgave med hjælpe  med at kortlægge, om der er risiko for, at medarbejdere kan blive udsat for smitte med Coronavirus (COVID-19) fra kolleger, borgere eller andre. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du byde ind med din viden og inddrage dit bagland, så alle arbejder sammen om at iværksætte effektive foranstaltninger.  

Hjælp dine kolleger med at kommunikere risici 

Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder i AMO er også  at videreformidle, når der bliver udarbejdet risikovurderinger og prioritering af arbejdsopgaver. 

Udfordringen med Corona smitte er voldsom, og det kan være en svær situation at tackle – også for dig som arbejdsmiljørepræsentant. Du har en betydningsfuld rolle, for du: 

  • skal være synlig og hjælpe med at besvare spørgsmål fra dine kolleger 
  • gå i dialog med din ledelse for at finde lokale løsninger på de problemstillinger, som Corona situationen giver 

  • skal huske, at Arbejdsmiljøloven gælder, uanset at faren for Corona-smitte har skabt en ekstraordinær situation. 

Det er også vigtigt, at ledelsen engagerer sig og tager føringen, da deres engagement i forhold til medarbejdernes sikkerhed og sundhed er afgørende for et succesrigt resultat.  

En anden vigtig ting er, at alle betyder noget, og især at individets forebyggende adfærd er afgørende for, hvor vellykket bekæmpelse af pandemien er, og også når det gælder om at undgå ikke kun arbejdsrelaterede infektioner, men alle arbejdsskader. 

Denne pandemi har afsløret alvorlige fejl og manglende beredskab, men giver os unikke muligheder for at sikre en mere sikker og sundere fremtid for vores arbejdspladser og samfund.  

 Vi i rådgiver om sikker tilbagevenden til arbejdet efter Corona udbruddet  

Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen, efter Corona epidemien. Ud fra en gennemgang af virksomheden vil vi vurdere ud fra en sundhedsfaglig vinkel, hvilke forholdsregler der bør tages.  

Vi screener din virksomhed 

Formålet er at screene virksomheden inden medarbejderne vender tilbage efter hjemsendelse i forbindelse med Corona udbrud.  

Med baggrund i screeningen gives anbefalinger til hvilke forholdsregler virksomheden bør tage for at minimere risikoen for Corona smitte på arbejdspladsen”  

Anbefalingerne vil leve op til myndighedernes krav og anbefalinger på det givne tidspunkt.  

Fremgangsmåde 
 

Vores konsulent(er) gennemgår virksomhedens lokaler på alle etager og giver mundtlig tilbagemelding med anbefalinger.  

APV og PSS – opdateret med foranstaltninger der imødegår Coronasmitte og andre biologiske risikofaktorer 

Vi kan også tilbyde at udarbejde en rapport og at opdatere jeres APV eller PSS, så den også indeholder forholdsregler ang. Coronasmitte.  

Vi arbejder sammen med lægefaglige eksperter og  arbejdsmiljøkonsulenter, der sammen med jer kortlægger alle væsentlige risikofaktorer på jeres arbejdsplads.  

Arbejdsmiljøgruppens task force:  

Eksperter på Corona – læger og arbejdsmiljøkonsulenter 

Vores konsulenter har viden om indeklima, indretning, risikovurdering, hygiejne og infektioner. Dvs. vores taskforce består af lægefaglige og arbejdsmiljøfaglige rådgivere.  

Har I brug for rådgivning?

Hele arbejdsmiljøloven gælder stadig på byggepladser

Arbejdsmiljøloven gælder stadig – også i disse coronatider.  På byggepladser bør man sikre sig, at der ikke slækkes på afholdelse af sikkerhedsmøder og koordinators tilstedeværelse på byggepladserne.  

 Reglerne på byggepladser gælder stadig.  Det er stadig et krav at der skal afholdes sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. Dag. På byggepladser hvor to eller flere arbejdsgivere må forventes at være til stede samtidig, skal koordinator være personligt tilstede ved sikkerhedsrunderingen.  

.Myndighederne opfordrer som bekendt til agtpågivenhed, og Arbejdstilsynet gennemfører en særlig indsats på byggepladserne.  

Derfor bør sikkerhedsmøder ikke afholdes i eksempelvis skurvogne, hvis den anbefalede afstand mellem deltagerne ikke kan overholdes eller der er flere end 10 deltager. Sikkerhedsmøderne med bygherres arbejdsmiljøkoordinator kan istedet henlægges til større lokaler eller i det fri. Vil man undgå fysiske møder kan man i stedet afholde dem digitalt, som man jo også gør i stort omfang i andre brancher.  

Man kan ifølge Arbejdstilsynets regler, ikke annullere koordinators sikkerheds aktiviteter på landets byggepladser. Vælger bygherre at opretholde aktiviteten på byggepladserne, er det med alt hvad det indebærer af overholdelse af lovgivningens krav, herunder koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen.  

Se uddrag af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Bygherres pligter: 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117Bygherres pligter 

§ 16.  Stk. 3. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. 

§ 19. Bygherren skal sørge for, at koordinator fører en passende kontrol med, at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne, jf. § 13, og beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. Dette skal bl.a. ske ved koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen, herunder ved sikkerhedsrunderinger. 

Stk. 2. Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. Dag. 

Læs mere om forebyggelse af coronasmitte:  

https://at.dk/coronasider/coronasmitte-byggeri/

Corona and migrant workers

The government demands employers to prevent the risk of infection from migrant workers. One of the initiatives is that the Danish Working Environment Authority (WEA) will have stricter supervision in the construction industry. The government will also apply the Epidemic Act, which allows self-insulation of employees.

The government has taken seven initiatives to reduce the risk of infection from workers commuting between Denmark and other countries.

Minister of Employment Peter Hummelgaard says:

– We now require all employers to control the work environment and avoid the COVID-19 infection from the outside. All employers have a responsibility. The government will follow the situation closely, and if, for example, there is a need to enforce quarantine through legislation, the government will start a new discussion with the parties.

The Government is taking seven initiatives:

  • It is the responsibility of the companies that the working environment is controlled and the necessary measures have been taken in relation to COVID-19.

  • More control can send more in self-isolation. WEA, the Danish Patient Safety Authority and, if necessary, the police will be aware of the application of the rules to make full use of this opportunity.
  • As soon as it is practically / technically feasible, an offensive test strategy is implemented, eg at the borders. Initially, healthcare professionals from abroad who work in Denmark are prioritized, so as to avoid the transmission of infection to particularly vulnerable groups in, for example, Danish nursing homes.
  • The Working Environment Authority (WEA) will monitor stricter contamination from Corona in the workplace. Here, the most relevant industries are guided, including in particular the construction industry. WEA issues executive orders when necessary.
  • A fast-working task force is set up with the participation of the social partners focusing on coronary infection. The task force must make recommendations very quickly to prevent contagion in the specific industries.
  • The government is closely monitoring the infection situation in the commuter regions and is ready to intervene quickly if it develops in a negative direction.
  • The government is ready to legislate so that a 14-day self-insulation requirement is imposed for all residents regardless of nationality if the companies cannot meet the challenges of the corona themselves.

Guidelines from WEA

The Danish Working Environment Authority has published a number of guidelines and recommendations for industries with migrant workers (foreign workers). Read more about prevention of infection risk in the Construction industry

In addition, the Danish Working Environment Authority, together with the Board of Patient Safety, has prepared guiding information materials for a number of industries, including: liberal service industries, such as hairdressers, schools and daycare centers, slaughterhouses, road freight transport, the green area. Read more about corona prevention in these industries

Contact the Working Environment Group if you need advice on migrant workers and prevention of coronary infection. We have experience in advising foreign companies and can help you prepare APV and PSS in several languages. We also like to take a round with you. Call 40406628 and contact Poul Bang Nielsen.

Translate »