Autoriseret rådgiver

Kemisk APV

Miljøscreening

i

Kemisk APV

Rådgivning og sparring

F.A.Q.

Hvad er en kemisk APV?

 Virksomheder der arbejder med kemi skal lave en kemisk APV, hvor der skal laves en risikovurdering af de enkelte kemiske produkter og materialer. Samtidig stilles der krav om bedre instruktion af ansatte der arbejder med kemi, hvilket vi skriver mere om længere nede på siden. Vi gennemgår også de væsentligste punkter, som I skal være opmærksom på. De nye regler fremgår af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning om den kemiske APV (https://amid.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/),  som vi har sammenfattet nedenfor.  

Hvilke virksomheder skal udarbejde en kemisk APV?

I mange erhverv arbejdes der med kemiske produkter. Det kan være alt
fra tandlæger til byggebranchen, til rengøring at disse produkter
anvendes. Men også andre virksomheder og offentlige institutioner kan
have kemiske produkter liggende som er omfattet af reglerne om
kemisk APV.

Hovedformålet med den kemiske APV, er at foretage en kemiske risikovurdering ud fra en bestemt arbejdsproces.

I én arbejdsproces kan du for eksempel rutinemæssigt bruge tre forskellige kemiske produkter. For at forenkle arbejdet og samtidig gøre det lettere for medarbejderen at overskue, laver du altså nu en kemisk risikovurdering, hvor du tager højde for alle disse tre produkter og hvordan de anvendes.

Det er her vigtigt, at du overvejer ALLE kilder til eksponering. To ufarlige produkter kan for eksempel reagere kemisk med hinanden og producere et farligt stof i en arbejdsproces. Et eksempel på dette er når kemikalier sammenblandes og danner en giftig gas. Farlige eksponeringer kan også skabes som direkte produkt af arbejdsprocessen, som for eksempel ved svejserøg.

Efter en grundig risikovurdering anbefaler du så foranstaltninger og personlige værnemidler ud fra de farligste kemikalier i arbejdsprocessen. Husk at dette skal være skriftligt og gøres tilgængeligt for medarbejderne. 

Hvad vil det sige at den kemiske APV skal være “helhedsorienteret”? 

Helhedsorienteret betyder, at alle processer omkring arbejdet med kemi skal afdækkes og de forbundne faremomenter beskrives og vurderes.

Efter en grundig risikovurdering anbefaler du så foranstaltninger og personlige værnemidler ud fra de farligste kemikalier i arbejdsprocessen. Husk at dette skal være skriftligt og gøres tilgængeligt for medarbejderne.

Hvordan håndteres kemikalier korrekt?

Kemikaliehåndtering kan starte med, at I tager stilling til disse spørgsmål:

Hvilke produkter anvender I? Hvor farlige er produkterne? Er der datablade for produkterne? Er der produkter der kan erstattes eller er der produkter vi ikke vil anvende?Vælg produkter med en lav MAL-kode, med neutral PH-værdi og miljømærkede produkter, hvis det er muligt.

Hvilke kemikalier kræver særlig uddannelse?

Der kræves en særlig uddannelse for at måtte arbejde med og anvende: Styren     ·      Asbest    ·      Asfalt    ·      Epoxy    ·      Isocyanat.  Unge må ikke arbejde med stoffer mærket: Meget giftig, giftig, ætsende og eksplosiv

Hvordan skal I give instruktion til medarbejdere om brugen af kemikalier?

Den kemiske APV omfatter også en redegørelse for, hvordan I giver jeres ansatte instruktion i, hvordan kemikalierne skal benyttes. Arbejdstilsynet vil fremover fokusere mere på, at medarbejdere bliver instrueret ordentligt i sikker håndtering af farlige stoffer og materialer. Vil du undgå anmærkninger, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor vigtigt at du har styr på to ting: At du har sørget for en grundig, både mundtlig og skriftlig, instruktion i sikker anvendelse af kemikalier. At alle medarbejdere har adgang til sikkerhedsoplysningerne på skrift efter instruktionen. 

Hvad skal den kemiske APV indeholde?

Den kemiske risikovurdering skal være skriftlig og skal indeholde følgende 7 punkter:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber, herunder om der kan findes mindre skadelige alternativer
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Hvis du ved udarbejdelse af den kemiske APV finder kemiske risici på din arbejdsplads, skal du tage det med i handlingsplanen for den almindelige APV. Den kemiske APV være skriftlig og gøres tilgængelig for de ansatte.  

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Det vigtigste værktøj i den kemiske apv er sikkerhedsdatabladene, der indeholder oplysninger om faremærkning og krav til foranstaltninger fx brug af værnemidler.  Hver gang jeres arbejdsplads anskaffer sig et nyt kemikalie, skal I indhente et sikkerhedsdatablad fra leverandøren af produktet.  Læs mere herunder:

Sikkerhedsdatablad

Leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal udarbejde sikkerhedsdatablade, der oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen. 

Det fremgår af REACH-forordningens artikel 31, hvornår der er krav om, at leverandøren skal udarbejde et sikkerhedsdatablad. Det er tilfældet, 

 

 • hvis et stof eller en blanding opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til CLP-forordningen (1272/2008), eller 

 • hvis et stof er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til kriterierne i bilag XIII til REACH, eller 

 • hvis et stof er opført på listen over kandidater til eventuel godkendelse i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH af andre årsager. 

Derudover skal der udarbejdes sikkerhedsdatablade for blandinger, der ikke lever op til kriterierne for klassificering som farligt i henhold til CLP-forordningen, hvis de indeholder: 
 

 • mindst ét stof, der er farligt for menneskers sundhed eller for miljøet, i individuelle koncentrationer på ≥ 1 vægtprocent for ikke-gasformige blandinger og ≥ 0,2 volumenprocent for gasformige blandinger, eller 

 • mindst ét stof, der er kræftfremkaldende i kategori 2 eller reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B og 2, hudsensibiliserende i kategori 1, et stof, der kan give overfølsomhed ved indånding (luftvejsallergen) i kategori 1, eller som har virkninger på eller vi amning eller er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) i overensstemmelse med kriterierne i bilag XIII, eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i overensstemmelse med kriterierne i bilag XIII eller af andre grunde end de i litra a nævnte er blevet optaget på den liste, der oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i en individuel koncentration på ≥ 0,1 vægtprocent for ikke-gasformige blandinger, eller 

 • et stof, hvor der er fastsat en EF-grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet. 

Derudover skal leverandøren ifølge bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø udarbejde sikkerhedsdatablad, når blandinger, der indeholder 1 % eller mere (0,2 % for gasformige materialer) af et stof optaget med en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer. 

 

Sikkerhedsdatabladets form og indhold 

Det fremgår af REACH-forordningens bilag II, hvordan leverandøren skal udarbejde sikkerhedsdatabladet. Kravene til sikkerhedsdatabladet er fastsat i bilaget og det skal indeholde alle 16 punkter. 

Leverandøren skal ved salg af stoffet eller blandingen til et andet EU-land sørge for, at sikkerhedsdatabladet er på det pågældende lands sprog. Sikkerhedsdatablade skal derfor være på dansk for stoffer og blandinger, der sælges i eller til Danmark. 

 

Sikkerhedsdatablad skal indeholde de nationale regler, der gælder i det pågældende EU-land under punkt 15.De danske regler om bl.a. arbejdsmiljø skal derfor oplyses, som fx MAL-koder, Produktregistreringsnummer (PR nr.), særlige bestemmelser i kræftbekendtgørelsen, begrænsninger for unge, særlige uddannelseskrav og anden dansk arbejdsmiljøregulering. 

Leverandører af visse stoffer skal levere et eksponeringsscenarie sammen med sikkerhedsdatabladet. Læs mere om eksponeringsscenarier. 

 
 

Levering af sikkerhedsdatablade 

Leverandører af farlige stoffer og blandinger skal levere et sikkerhedsdatablad for deres produkt til deres kunder samtidig med første levering af produktet. 

Levering af sikkerhedsdatablade skal ske gennem en aktiv handling fra leverandørens side og ikke blot på anmodning fra kunden. 

 

Sikkerhedsdatabladet kan leveres på følgende måder: 

 • I papirformat 

 • Vedhæftet en e-mail som fx PDF-fil 

 • Ved direkte link til sikkerhedsdatabladet på fx leverandørens hjemmeside, såfremt kunden ønsker at få leveret sikkerhedsdatabladet på denne måde. 

 

Vælger leverandør og kunde at aftale, at levering af sikkerhedsdatablade sker ved direkte link til sikkerhedsdatabladet, bør leverandør og kunde være opmærksomme på, at: 

Links må ikke være midlertidige, med mindre der gøres tydeligt opmærksom på udløbsdato på linket. 

Ved en opdatering af sikkerhedsdatabladet efter REACH art. 31, stk. 9 skal leverandøren sende et link til det opdaterede sikkerhedsdatablad til kunden, hvis produktet senest er leveret inden for et år. 

 

Virksomheden skal downloade sikkerhedsdatabladet til sit eget IT-system, da arbejdsgiveren er forpligtet til at opbevare sikkerhedsdatabladet tilgængeligt for sine medarbejdere, og  sikkerhedsdatabladet skal opbevares i 10 år efter sidste anvendelse af produktet. 

 
 

Levering af sikkerhedsdatablade fra butikker: 

Salgssteder som fx byggemarkeder og trælasthandler, hvor der sælges til både privat og erhvervsmæssig brug, skal have en samling af sikkerhedsdatablade tilgængelige, så disse kan kopieres og medleveres ved salg til erhvervskunder eller eftersendes pr. e-mail fx med fakturaen. 

På salgssteder som fx supermarkeder og farvehandlere, der hovedsagelig sælger produkter til privat brug, skal salgsstedet kunne fremskaffe og eftersende et sikkerhedsdatablad, såfremt en erhvervskunde spørger efter det. 

 

Hvad skal man har fokus på, når man udarbejder en Kemisk APV?

Som virksomhed skal I have fokus på følgende spørgsmål, når den
kemiske APV skal udarbejdes:
1. Hvad findes der af stoffer og materialer på arbejdspladsen og i
hvilke mængder?
2. Kan de erstattes af mindre farlige stoffer og materialer?
3. Hvordan skal arbejdet udføres, så det foregår sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt?
4. Hvordan håndteres stoffer og materialer sikkert? Herunder
værnemidler og deres placering
5. Hvad skal der gøres, hvis der sker et uheld med de farlige stoffer
og materialer?
6.Hvordan bortskaffes kemisk affald og brugte værnemidler?
7. Hvordan finder oplæring sted?

Har du spørgsmål?

Psykisk arbejdsmiljøkurser

Psykisk arbejdsmiljølov

Hjemme- arbejdspladsen

AMO Brush Up

Whistleblower- ordningen

Kemisk APV

Kontor og ergonomi

Varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse

Ny arbejdsmiljølov

Psykisk beredskabsplan

Kunstig intelligens

Firmakurser

Firmakurser

Nyhed!

Kursus om whistleblower-ordning og sexchikane

 

Suppleringskurser kræver prioritering

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %) Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Har du en kompetenceudviklingsplan?

All round arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljømentor

Fra 1600 kr.

Hvis du er ny i dit job og fået til opgave at håndtere din virksomheds arbejdsmiljø, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis du synes du mangler erfaring eller viden. Vi tilbyder dig et forløb, hvor vi oplærer dig i de emner, der er mest relevant for netop din virksomhed og klæder dig på til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Vi giver dig samtidig et overblik over de lovgivningsmæssige krav, der findes på arbejdsmiljøområdet, således at din virksomhed bliver klar til at få besøg af Arbejdstilsynet.

Hvis din virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser, bliver der ind imellem stillet krav om dokumentation for jeres arbejdsmiljøindsats fra dem som køber jeres produkter. Når du kan dokumentere, at din virksomheds arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med reglerne, kan det medvirke til at lette salgsprocessen, og opfylde køberes krav til leverandører.

Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomi

Kemisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Interventioner

Interventioner i forbindelse med krænkelser herunder mobning. Bestil tilbud

  Nedslidningspulje

  Beredskabsplaner

  Fysisk beredskabsplan
  Psykiske beredskabsplan

  Biologisk arbejdsmiljø

  BIO og sundhedstjek arbejdsmiljø

  Sikkerhed

  Maskin- og produktionssikkerhed

  Start up – ibrugtagning

  Nye maskiner

  Manualgennemgang

  Ibrugtagning, instruktion og oplæringsprocedurer/ mentor

  Arbejdsrutiner

  Udarbejde procedurer for tjek af styringsdele

  Årlige eftersyn

  Byggepladssikkerhed
  • Værnemidler
  • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS 
  • Farligt affald: Vejledning om håndtering af miljøfarligt affald
  • Vejledning om sikker brug af tekniske hjælpemidler
  • Ulykkesforebyggelse og -håndtering
  • Sikkerhedsrundering
  • Intern audit: ISO 9001, 14001 eller 18001/45001
  • Sikkerhedskoordinering
  • Velfærdsforanstaltninger
  Translate »