Velkommen til Arbejdsmiljøgruppen 

Vores mission er at hjælpe virksomheder med at
professionalisere deres arbejdsmiljøarbejde.

We just added Polish OSH courses – Sign up today!

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelsen kaldes også for paragraf §9 uddannelsen. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed inden for tre måneder.

Arbejdsmiljøuddannelsen – Online

Den online uddannelse starter med 4 timers introduktion. På din introduktionsdag får du login til resten af den online arbejdsmiljøuddannelse, samt introduktion til hvordan systemet fungerer.

Arbejdsmiljøuddannelsen –
E-learning

Kurset tages online uden fremmøde. Du får et personligt login til det online læringssystem TalentLMS, som du tilgår når det passer.

Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er designet til at give en bred viden om arbejdsmiljølovgivning. Uddannelsen omfatter bla. sikkerhedsledelse, risikovurdering, procesledelse og arbejdsmiljølovgivning.

Suppleringskurser

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Vi lægger desuden vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Online suppleringskurser

Online Suppleringskurser

Vi tilbyder Online suppleringskurser, der foregår på læringsportalen TalentLMS. Kurserne består af en række moduler, der er inddelt efter emner, hvor nogle afsluttes med en mindre opgave.

OSH courses – English and Polish

This Health and Safety course, teaches the requirements and demands you need to know as a Health and Safety representative. Achieve a broad knowledge of the health and safety issues, different methods, planning and implementation of preventive health and safety work.

Kursisterne udtaler

Arbejdsmiljøuddannelse – Online

Underviseren har været utroligt god og man har kunne mærke at hvis man havde et
spørgsmål der ikke lige passede ind i det planlagte, kom underviseren ikke på ukendt
grund, den basale grundviden var høj og det var virkelig et område der interesserede
ham. […] Samtalerne med de andre, hvor vi var i små grupper gav også meget, for vi blev tvunget til at se ud over vores egen arbejdsplads, og vi kunne sammenligne arbejdsforhold.

OSH Course

I learned a lot about health and safety regulations. all the support given by the Danish government regarding the work environment and how important it is in the long term to be aware of ergonomics and the harmfulness of chemicals.

The important thing about the labor environment law is that it mainly ensures a good working environment, both physically and psychologically.

Arbejdsmiljøuddannelse – E-learning

På arbejdsmiljøkurset har jeg især fået en dybere forståelse for vigtigheden af at skabe
et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Jeg har lært om de forskellige aspekter i arbejdsmiljøet,
herunder både det fysiske og psykiske, og hvordan de påvirker medarbejdernes trivsel
og produktivitet.

En værdifuld læringsoplevelse, der har rustet mig til at bidrage positivt til arbejdsmiljøet på min arbejdsplads.

Uddannelses indhold

På uddannelsen tilegner deltagerne sig viden og kompetencer, som kvalificerer dem til at påvirke arbejdsmiljøet i positiv retning og til at løse arbejdsmiljøproblemer.

Sådan arbejder vi

På vores kurser tilpasses kurset til deltagerne. Vi tager udgangspunkt i erfaringer og i, hvad der vides om arbejdsmiljø i forvejen.
Brug arbejdsmiljøreglerne på den virkelighed, der er i virksomheden og få succes og opbakning hos kollegaerne.

Firmakursus

Vi afholder firmakurser, hvis I er 5 eller flere deltagere. Undervisningen er opbygget, så den lever op til den eksisterende lovgivning og er samtidig tilpasset din virksomheds behov.

Suppleringskurser

Suppleringskurser - grøn trøje

Udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse tilbyder Arbejdsmiljøgruppen også supplerende arbejdsmiljøuddannelser.

Det er arbejdsgivers pligt at tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som er relevante for virksomheden.

Disse uddannelser tager form som kortere kurser af en til to dages varighed.
Formålet med disse arbejdsmiljøkurser er at opdatere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere med den nyeste praksis inden for arbejdsmiljøarbejde samt at styrke og udvikle deres kompetencer.

Arbejdsmiljø
gruppen

Vi tilbyder alt indenfor arbejdsmiljø.

Hvad er en arbejdsmiljøuddannelse?

Arbejdsmiljøuddannelsen er rettet mod arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som har ansvaret for at varetage arbejdet i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO).

På uddannelsen opnår deltagerne viden om, hvad arbejdsmiljøarbejdet omfatter, og hvilke krav de som medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal leve op til. Derudover får de også undervisning i metoder og redskaber, som de kan bruge til at facilitere et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Deltagerne afslutter uddannelsen ved at gennemføre en praktisk og obligatorisk hjemmeopgave, som tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling i den virksomhed, hvor de er ansat.

Arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får stillet tid og midler til rådighed, så de kan gennemføre uddannelsen. Det er også arbejdsgivers pligt at tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen adgang til supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som er relevante for virksomheden.

Hvornår skal virksomheden oprette en arbejdsmiljøorganisation?

Virksomheden skal ifølge arbejdsmiljøloven oprette en arbejdsmiljøorganisation, når den har ti eller flere ansatte. Alle i virksomheden har ansvar for at bidrage til arbejdsmiljøet, men når der er ti eller flere ansatte, skal samarbejdet om arbejdsmiljøet udføres af en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen består af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter og en eller flere arbejdsledere og har arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand.

Når virksomheden har 35 ansatte eller derudover, skal virksomheden oprette en arbejdsmiljøorganisation, som skal bestå af mindst en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøgruppen består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder og har arbejdsgiveren som formand. Arbejdsmiljøudvalget består af en repræsentant for arbejdsgiver samt repræsentanter for medarbejdere og ledelsen.

Hvad er formålet med en arbejdsmiljøorganisation (AMO)?

Formålet med en arbejdsmiljøorganisation er at sikre et sikkert, sundt og trygt arbejdsmiljø for virksomhedens ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen skal systematisk arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø, så medarbejderne får de bedste vilkår for trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder både med her-og-nu-problemer, som opstår i hverdagen, men organisationen arbejder også med den langsigtede forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

Hvilke opgaver varetager en arbejdsmiljøorganisation?

Arbejdsmiljøorganisationen løser mange opgaver. F.eks. er arbejdsmiljøorganisationen med til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), og organisationen deltager også i virksomhedens årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Det er også arbejdsmiljøorganisationen, som sørger for at årsager til arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme (erhvervssygdomme) udredes og anmeldes til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen.

Når virksomheden skal købe nye tekniske hjælpemidler eller bygge om, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) også ind over. Ligeledes er det AMO, som har ansvaret for at sikre, at medarbejdere bliver oplært i brugen af hjælpemidler og maskiner.

Arbejdsmiljøorganisationen er også med til at bidrage til, at nyansatte bliver orienteret om virksomhedens arbejdsmiljø, herunder politikker inden for trivsel og psykisk sundhed. Derudover er det også AMO´s ansvar at svare på medarbejdernes spørgsmål om arbejdsmiljø.

Slutteligt skal arbejdsmiljøorganisationen holde sig opdateret om virksomhedens arbejdsmiljø, og det er også AMO, som oplyser arbejdspladsen om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet og om eventuelle påbud.

Hvad indeholder en arbejdsmiljøuddannelse?

På uddannelsen tilegner deltagerne sig viden og kompetencer, som kvalificerer dem til at påvirke arbejdsmiljøet i positiv retning og til at løse arbejdsmiljøproblemer. Deltagerne bliver introduceret for opgaver, som arbejdsmiljøorganisationen løser, og for krav, de som medlemmer af AMO skal leve op til.

Deltagerne lærer bl.a. om principper til at fremme samarbejde og om, hvordan man formidler og kommunikerer om arbejdsmiljøarbejdet til både ansatte og ledelsen. De lærer også, hvilken rolle de kommer til at spille i det daglige og strategiske arbejdsmiljøarbejde på virksomheden. Deltagerne får desuden værktøjer til at planlægge og gennemføre arbejdsmiljøarbejde her og nu og på længere sigt. Derudover lærer deltagerne også om konkrete metoder til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, såsom brug af tjekskemaer til at udpege potentielle problemer og brug af målinger og evalueringer til at vurdere arbejdsmiljøet.

Hvor længe tager en arbejdsmiljøuddannelse?

Det tager 22 timer at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen. Uddannelsen gennemføres som et dagskursus med mindre medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen tager uddannelsen online, hvilket er muligt hos Arbejdsmiljøgruppen.

Dagskurset bliver afviklet over tre sammenhængende dage, og undervisningen. Kurset bliver gennemført i hold. I tilfælde af at en deltager bliver nødt til at afbryde sit forløb, skal virksomheden kontakte Arbejdsmiljøgruppen hurtigst muligt.

Hvornår skal man tage arbejdsmiljøuddannelsen?

Er du blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant af dine kolleger eller udpeget som arbejdsleder af din arbejdsgiver,  skal du huske at gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, inden der er gået tre måneder, efter du blev valgt eller udpeget.

Hvor foregår arbejdsmiljøuddannelsen?

Uddannelsen foregår forskellige steder i landet, alt efter hvilken udbyder virksomheden vælger. Vi afholder dog alle vores kurser i større byer, såsom København, Odense, Herning, Sønderborg m.m.

Få et overblik over Arbejdsmiljøgruppens kurser, datoer og undervisningssteder i kursuskalenderen. Vi tilbyder også arbejdsmiljøuddannelsen som en online arbejdsmiljøuddannelse.

Hvordan foregår online arbejdsmiljøuddannelse?

Onlineuddannelsen er ideel til virksomheder, som har behov for en fleksibel arbejdsmiljøuddannelse.

Ligesom dagskurset tager online arbejdsmiljøuddannelse 22 timer – heraf dog kun 4 ved fysisk tilstedeværelseskursus.

Onlinekurset er et blended learning-forløb. Det er et krav, at deltagerne møder fysisk op i 4 timer på introduktionsdagen. Derefter foregår resten af forløbet online. Her er der afsat ca. 10 timer til online undervisninger og ca. 8 timer til at løse to praktiske opgaver, som tager udgangspunkt i deltagernes arbejdsplads. Opgaven kan løses alene eller i fællesskab med kolleger fra samme virksomhed.

Du må maksimalt være 7 uger om at gennemføre onlinekurset, og kurset skal gennemføres på minimum tre uger. Du får flere praktiske informationer om, hvordan onlineforløbet er tilrettelagt på introduktionsdagen.

Hvad er en supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Udover den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse tilbyder Arbejdsmiljøgruppen også supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Disse uddannelser tager form som kortere kurser. Formålet med disse supplerende arbejdsmiljøkurser er at opdatere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere med den nyeste praksis inden for arbejdsmiljøarbejde samt at styrke og udvikle deres kompetencer.

Kurser målrettet bygge- og anlægsbranchen

Vi tilbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse som et  målrettet forløb til bygge- og anlægsbranchen.  På kurserne får du indsigt i dansk lovgivning inden for bygge- og anlæg. Du får undervisning i sikker adfærd på byggepladsen og hvordan I forebygger ulykker.