Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

– medarbejdernes repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen og som skal have arbejdsmiljøuddannelsen

AMR´s rolle

En Arbejdsmiljørepræsentant skal først og fremmest stå til rådighed for sine kolleger. Kollegaerne skal kunne kontakte AMR enten telefonisk eller på arbejdspladsen. Som AMR skal du tage en snak med dine kolleger, og lytte til deres behov. På den måde kan du give vigtige informationer videre til Arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøudvalget – eller for den sags skyld til samarbejdsudvalget.

AMR er med til at sørge for, at du og dine kolleger kan arbejde uden at blive syge af arbejdet eller komme til skade. Det betyder, at du skal gå til din AMR, hvis du oplever problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Din AMR indgår i en arbejdsmiljøgruppe og er med til at sikre dig medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold i forhold til ledelsen.

En AMR er med til at sikre at arbejdspladsens arbejdsmiljø tages alvorligt i hverdagen og under forandringer.

Arbejdsmiljørepræsentanten har desuden en vigtig rolle i at informere AMO (arbejdsmiljøorganisation) om, og sørge for, at der bliver udsendt mødereferater.

AMR´s opgaver

Forebyggelse, risikovurdering og undersøgelse af arbejdsskader er en del af AMR´s opgave i samarbejde med de øvrige AMO-medlemmer.

Denne forebyggelsesindsats foregår ved at:

AMR har en vigtig rolle som hjælper for kolleger og arbejdsgiver, når arbejdsmiljøproblemer skal løses.

Får virksomheden besøg af Arbejdstilsynet, vil den tilsynsførende altid spørge efter AMR, fordi du som AMR forventes at have et grundigt kendskab dens arbejdsmiljøindsatser.

Læs mere om AMO´s opgave

Beskyttelse af AMR

Som følge af din udsatte stilling som arbejdsmiljørepræsentant er du i henhold til arbejdsmiljøloven beskyttet mod usaglig afskedigelse. Beskyttelsesomfanget kan variere i takt med, hvad der er almindeligt på det enkelte fagområde. De særlige procedurer for afskedigelse skal sikre, at navnlig afskedigelsessager af denne art bliver behandlet grundigt og seriøst af arbejdsgiveren.

Forlænget opsigelsesvarsel for AMR

Opsigelsesvarslet for arbejdsmiljørepræsentanter ofte forlænget i forhold til det opsigelsesvarsel, som gælder for øvrige medarbejdere.

Nedlæggelse af stilling

Bliver din stilling nedlagt, kan du som arbejdsmiljørepræsentant være berettiget til, at arbejdsgiveren, så vidt det er muligt, omplacerer dig i virksomheden i stedet for at foretage afskedigelse. I forbindelse med en sådan omplacering må en vis (videre)uddannelse og/eller oplæring accepteres af arbejdsgiveren.

Valg af AMR

Der skal vælges en AMR på alle virksomheder med ti ansatte eller flere. AMR vælges af alle ansatte i det område som AMR dækker. Det kan være hele virksomheden eller dele af virksomheden, hvis der er flere AMR. Men der er ingen ansatte der kan stå uden AMO. Alle ansatte skal have “dækket” en AMR de kan gå til.

Læs mere om hvordan der vælges en AMR på Arbejdstilsynets hjemmeside

Hvem må deltage i valget?

Ledelsen må ikke deltage i valget, men har ansvaret for, at der bliver afholdt et valg af AMR. For at arbejdet i (AMO) kan fungere bedst muligt er det vigtigt, at de ansatte vælger deres AMR, og at de går aktivt ind i valget. På den måde demonstrerer de ansatte, at det er et valg, som har stor betydning for deres hverdag. Som ledelse har man en ekstra forpligtelse til at gøre en indsats for at få medarbejdere til at stille op. Det er ikke nok at henvende sig en gang, hvis der ikke er nogen der vil stille op. Virksomheden skal løbende opfordre til valg og til at få de ansatte til at deltage i valget.

Valgperiode

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år ad gangen. Arbejdsgiveren og de ansatte kan indgå aftale om en længere valgperiode. Valgperioden må ikke overstige fire år. Der kan godt ske genvalg af samme person.

Sådan foregår valget

Valget skal foregå på en måde, så alle i arbejdsmiljøgruppens område har mulighed for selv at stille op og stemme på den foretrukne kandidat.

Selve valghandlingen kan derfor foregå på forskellig vis, for eksempel:

  • Som et egentligt valg på et møde, hvor alle har mulighed for at deltage.
  • Som en skriftlig afstemning, hvor alle har mulighed for at aflevere deres stemme inden for en given periode.
  • Som et opslag på tavlen, hvor det meddeles, at en given medarbejder vil acceptere at blive valgt, men hvor der er mulighed for at komme med modkandidat.

Alle ansatte i arbejdsområdet, og altså også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter, skal have mulighed for at deltage i afstemningen.

Der skal afholdes valg, selv om der kun er en, der stiller op som arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

Sådan giver I besked om valgresultatet

Så snart valget er overstået, skal resultatet fortælles til arbejdspladsens ledelse. Ledelsen kan gøre indsigelse mod valget, men kun hvis der sættes spørgsmålstegn ved, om valget er foregået efter reglerne. Ledelsen kan ikke gøre indsigelse mod den konkrete person, der er valgt til arbejdsmiljørepræsentant.

Nogle steder gives beskeden til virksomhedens ledelse gennem den faglige organisation.

AMO- kursus og kursusbevis

Deltager på arbejdsmiljøuddannelsen får et kursusbevis, når hele uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer. En kopi af kursusbeviset sendes til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.

F.A.Q

Hvem skal tage arbejdsmiljøuddannelsen?

Alle ansatte, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget som arbejdsleder i AMO, skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det er ikke noget krav, at en direktør eller ejer af en virksomhed tager uddannelsen med mindre at direktøren/ejeren fungerer som Arbejdsmiljøleder. Er dette tilfældet, så skal direktøren også tage uddannelsen. 

Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter skal der være?

Der skal mindst være en arbejdsmiljørepræsentant på virksomheder med 10 ansatte eller flere. AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende, og det skal altid være muligt at komme i kontakt med sin arbejdsmiljørepræsentant. I virksomheder med 35 ansatte og derover skal der være to instanser: En eller flere arbejdsmiljøgrupper og et udvalg, der tager sig af de overordnede arbejdsmiljøopgaver, hvor arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltager.

Er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet mod afskedigelse?

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsmanden inden for samme faglige område. Det betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten på virksomheder med overenskomst er omfattet af reglerne.  Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheder uden overenskomst? Københavns Byret har i en dom slået fast, at der ikke er en almindelig regel om, at arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttede mod afskedigelse. Beskyttelsen er afhængig af, om der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.

Som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads varetager du dine kollegers tarv i forhold til at skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø på jeres fælles arbejdsplads.
Er AMR dækket af en overenskomst?

Hvis du er omfattet af en overenskomst, kan overenskomsten indeholde bestemmelser om beskyttelsen samt fastlægge særlige procedurer for afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Har du en overenskomst, så er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der er fastsat i overenskomsten. Vær derfor opmærksom på, om dit arbejdsområde er dækket af en overenskomst. Hvis dit erhvervsområde ikke er dækket af en overenskomst, skeler man til, hvad der gælder på lignende arbejdsområder.

Hvilke konsekvenser har usaglig afskedigelse af AMR?

I særlige tilfælde kan en arbejdsmiljørepræsentant, som er blevet udsat for en usaglig afskedigelse, have krav på genansættelse. Foreligger et sådant særligt tilfælde ikke, vil resultatet ofte blive, at du efter afskedigelsen har et økonomisk godtgørelseskrav mod din tidligere arbejdsgiver, og du får på den måde et økonomisk ”plaster på såret” for at være opsagt fra din beskyttede stilling uden saglig begrundelse.

Beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter omfatter, som nævnt, kun usaglige afskedigelser. Der findes naturligvis situationer, hvor du som arbejdsmiljørepræsentant kan afskediges på et sagligt grundlag.

En saglig afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanten kan efter omstændighederne finde sted, hvis der sker omstrukturering på arbejdspladsen eller i forbindelse med masseafskedigelser. Desuden kan du som arbejdsmiljørepræsentant blive afskediget, ligesom dine kolleger i øvrigt, hvis du forsømmer dine almindelige pligter som arbejdstager eller begår kriminelle handlinger.

Det må dog holdes in mente, at arbejdsgiveren skal kunne redegøre for den saglige afskedigelsesgrund. Kan arbejdsgiveren ikke det, foreligger den omtalte mulighed for, at du skal kompenseres som usagligt afskediget arbejdsmiljørepræsentant.

Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheder uden overenskomst?

Københavns Byret har i en dom slået fast, at der ikke er en almindelig regel om, at arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttede mod afskedigelse. Beskyttelsen er afhængig af, om der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse. 

Hvem kan vælges til AMR?

En ansat kan vælges uanset om han er medlem af en faglig organisation eller ej. Det er reglerne for valg af tillidsrepræsentant, som er retningsgivende for hvem der kan vælges. Det vil sige, der gælder særlige krav om anciennitet og kvalifikationer. Den samme person kan være både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Hvem kan deltage i valget?

Arbejdsmiljørepræsentanten kan vælges af hele virksomheden eller bestemte afdelinger i virksomheden. Er der kun en amr vælges han/hun af alle ansatte. Alle ansatte kan deltage i valget også lærlinge, deltidsansatte, vikarer, praktikanter mv. . Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og ved arbejde i butikker og lignende, medregner man kun ansatte, der er beskæftiget 10 timer eller mere ugentlig. Arbejdsmiljørepræsentanten kan også vælges inden for et område fx. kontor eller lager. I dette valg deltager kun ansatte inden for disse områder.

Hvad er forskellen på AMR og tillidsrepræsentanten?

Den samme person kan vælges til AMR og Tillidsrepræsentant, men valgene skal foregå hver for sig.
Man kan ikke besætte begge funktioner ved et valg.

Hvor meget tid skal AMR have til arbejdsmiljøarbejdet?

Det står i arbejdsmiljøloven, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal have en “efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage dine pligter i arbejdsmiljøarbejdet”. For den tid, du bruger som arbejdsmiljørepræsentant, skal du have løn for. Hvordan dette konkret skal tilrettelægges, skal du drøfte med ledelsen.

Har du spørgsmål?