Arbejdsmiljørepræsentant

- vælges af medarbejderne som deres repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen og som skal have arbejdsmiljøuddannelsen
Tilmeld til kursus

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten er med til at sørge for, at du og dine kolleger kan arbejde uden at blive syge af arbejdet eller komme til skade.

Det betyder, at du skal gå til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Din arbejdsmiljørepræsentant  indgår i en arbejdsmiljøgruppe og  er med til at sikre dig medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold i forhold til ledelsen.

En AMR er med til at sikre at arbejdspladsens arbejdsmiljø tages alvorligt i hverdagen og under forandringer

 

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant på alle virksomheder med ti ansatte eller flere.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i det område som arbejdsmiljørepræsentanten dækker. Det kan være hele virksomheden eller dele af virksomheden, hvis der er flere arbejdsmiljørepræsentanter. Men der er ingen ansatte der kan stå uden arbejdsmiljøorganisationen. Alle ansatte skal have “dækket” en arbejdsmiljørepræsentant de kan gå til.

Ledelsen må ikke deltage i valget, men har ansvaret for, at der bliver afholdt et valg af arbejdsmiljørepræsentant

Et vigtigt valg

For at arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) kan fungere bedst muligt er det vigtigt, at de ansatte vælger deres arbejdsmiljørepræsentant, og at de går aktivt ind i valget. På den måde demonstrerer de ansatte, at det er et valg, som har stor betydning for deres hverdag. Som ledelse har man en ekstra forpligtelse til at gøre en indsats for at få medarbejdere til at stille op. Det er ikke nok at henvende sig en gang, hvis der ikke er nogen der vil stille op. Virksomheden skal løbende opfordre til valg og til at få de ansatte til at deltage i valget.

Valgperiode

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år ad gangen. Arbejdsgiveren og de ansatte kan indgå aftale om en længere valgperiode. Valgperioden må ikke overstige fire år. Der kan godt ske genvalg af samme person.

Hvem kan vælges til AMR?

En ansat kan vælges uanset om han er medlem af en faglig organisation eller ej. Det er reglerne for valg af tillidsrepræsentant, som er retningsgivende for hvem der kan vælges. Det vil sige, der gælder særlige krav om anciennitet og kvalifikationer. Den samme person kan være både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentant (amr) og tillidsrepræsentant (tr)

Den samme person kan vælges til Amr og tr, men valgene skal foregå hver for sig. Man kan ikke besætte begge funktioner ved et valg.

Hvem kan deltage i valget?

Arbejdsmiljørepræsentanten kan vælges af hele virksomheden eller bestemte afdelinger i virksomheden. Er der kun en amr vælges han/hun af alle ansatte. Alle ansatte kan deltage i valget også lærlinge, deltidsansatte, vikarer, praktikanter mv. . Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og ved arbejde i butikker og lignende, medregner man kun ansatte, der er beskæftiget 10 timer eller mere ugentlig.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan også vælges inden for et område fx. kontor eller lager. I dette valg deltager kun ansatte inden for disse områder.

Sådan foregår valget

Valget skal foregå på en måde, så alle i arbejdsmiljøgruppens område har mulighed for selv at stille op og stemme på den foretrukne kandidat.

Selve valghandlingen kan derfor foregå på forskellig vis, for eksempel:

 • Som et egentligt valg på et møde, hvor alle har mulighed for at deltage.
 • Som en skriftlig afstemning, hvor alle har mulighed for at aflevere deres stemme inden for en given periode.
 • Som et opslag på tavlen, hvor det meddeles, at en given medarbejder vil acceptere at blive valgt, men hvor der er mulighed for at komme med modkandidat.

Alle ansatte i arbejdsområdet, og altså også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter, skal have mulighed for at deltage i afstemningen.

Der skal afholdes valg, selv om der kun er en, der stiller op som arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

Sådan giver I besked om valgresultatet

Så snart valget er overstået, skal resultatet fortælles til arbejdspladsens ledelse. Ledelsen kan gøre indsigelse mod valget, men kun hvis der sættes spørgsmålstegn ved, om valget er foregået efter reglerne. Ledelsen kan ikke gøre indsigelse mod den konkrete person, der er valgt til arbejdsmiljørepræsentant.

Nogle steder gives beskeden til virksomhedens ledelse gennem den faglige organisation.

Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter skal der være?

Der skal mindst være en arbejdsmiljørepræsentant på virksomheder med 10 ansatte eller flere.

AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende, og det skal altid være muligt at komme i kontakt med sin arbejdsmiljørepræsentant.

I virksomheder med 35 ansatte og derover skal der være to instanser: En eller flere arbejdsmiljøgrupper og et udvalg, der tager sig af de overordnede arbejdsmiljøopgaver, hvor arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltager.

Er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet mod afskedigelse?

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsmanden inden for samme faglige område. Det betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten på virksomheder med overenskomst er omfattet af reglerne

Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheder uden overenskomst? Københavns Byret har i en dom slået fast, at der ikke er en almindelig regel om, at arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttede mod afskedigelse.

Beskyttelsen er afhængig af, om der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.  

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

En arbejdsmiljørepræsentant skal først og fremmest stå til rådighed for sine kolleger. De skal kunne kontakte AMR enten telefonisk eller på arbejdspladsen. Er det ikke muligt, skal der være mulighed for at kontakte arbejdslederen, men som AMR er du valgt af dine kolleger, og din vigtigste opgave er derfor at hjælpe dem med at løse små og store udfordringer i deres arbejdsmiljø. Du har samtidig til opgave at deltage i udarbejdelsen af den lovpligtige arbejdspladsvurdering, der minimum skal fornys hvert tredje år.

Arbejdsmiljørepræsentanten har desuden en vigtig rolle i at informere om arbejdsmiljøorganisationen: hvor stor den er, hvilke medlemmer den har etc. Du skal også sørge for, at der bliver udsendt mødereferater.

Får virksomheden besøg af Arbejdstilsynet, vil den tilsynsførende altid spørge efter arbejdsmiljørepræsentanten, fordi du som AMR forventes at have et grundigt kendskab til forebyggelse af fx hændelser som ulykker, nærved-ulykker og andre arbejdsmiljøproblemer. Som AMR har du en vigtig opgave med at sørge for, at ulykker og nærved-ulykker i din virksomhed undersøges.

Hvis en virksomhed får et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet, er det også arbejdsmiljørepræsentanten, som forventes at indføre den eksterne arbejdsmiljøkonsulent i arbejdspladsens situation.

En anden vigtig opgave for at forhindre ulykker er at sikre, at der er retningslinjer for, hvordan nye ansatte instrueres og oplæres. Du kan som AMR bidrage ved at nedskrive retningslinjerne for denne instruktion og oplæring.

Som arbejdsmiljørepræsentant har du en vigtig rolle som hjælper for dine kolleger og din arbejdsgiver, når arbejdsmiljøproblemer skal løses. Derudover er der forskellige strategiske opgaver som fx at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og rådgive din arbejdsgiver om arbejdsmiljøet.

Oversigt over arbejdsmiljørepræsentantens opgaver at forebygge ulykker og nedslidning på arbejdspladsen

  • at undersøge årsager til ulykker og sundhedsskader og forhindre, at de gentager sig
  • at udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året i samarbejde med AMO
  • at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og vejlede om regler og forebyggelse
  • at føre statistik over ulykker og sundhedsskader
  • at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • at deltage i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden fx ved at medvirke i udarbejdelsen af en arbejdspladsvurdering (APV)
  • at deltage i fastsættelse af AMO’s størrelse
  • at deltage i rådgivningen af arbejdsgiveren om løsninger på arbejdsmiljøspørgsmål
  • at udvikle principper for oplæring og instruktion i samarbejde med AMO, evt. selv stå for instruktionen af de ansatte

  7 gode råd til den nye arbejdsmiljørepræsentant

  Sådan kommer du i gang som arbejdsmiljørepræsentant

  Videncenter for arbejdsmiljø har give syv gode råd til at komme i gang med dit job som arbejdsmiljørepræsentant:

  1. Tal med din forgænger

  En god måde at få et hurtigt overblik på er ved at tale med din forgænger på posten. Aftal et møde, hvor I gennemgår de opgaver, du skal løse. Sørg for undervejs at stille spørgsmål til de ting, du er i tvivl om.

  2. Hvad er status på arbejdsmiljøindsatsen i din virksomhed?
  Har der været afholdt møder i arbejdsmiljøorganisationen? Er der referater fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  Er der aktuelle sager, der skal følges op på? Har I haft besøg af Arbejdstilsynet og hvad var resultaterne af besøget.

  Du kan få svar på disse spørgsmål ved at tale med din forgænger eller din leder i AMO. På den måde kan du sikre dig at du er velforberedt og klar til en god start.

  3. Find ud af hvordan AMO ser ud

  Få fat i organisationsdiagram og find ud af følgende: Hvem sidder i arbejdsmiljøgrupperne og i arbejdsmiljøudvalget hvis der er et sådant?
  Er der mere end en arbejdsmiljøgruppe, og hvilke områder dækker de?
  Hvordan fungerer samarbejdet?
  Det er også en god ide at få klarlagt, hvem dine vigtigste samarbejds- og alliancepartnere er både eksternt og internt på arbejdspladsen. Eksempler på eksterne samarbejdspartnere er fagforeninger og brancheorganisationer. Eksempler på interne samarbejdspartnere kan være HR (personaleafdelingen) og tillidsrepræsentanterne. Tjek jeres intranet eller spørg din forgænger, hvis der er oplysninger, som du mangler.

  4. Hvad forventer andre af dig og hvad forventer du selv?

  Når du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant er det naturligt, at dem der har valgt dig har nogle forventninger til din indsats. Men hvilke? Hvordan afklarer jeg forventningerne? Hvordan stemmer forventningerne overens med mine egne forventninger til løsningen af opgaverne?
  I bogen “Fakta om arbejdsmiljø 2018” oplistes en række spørgsmål som du kan bruge i afklaringen af dine og andres forventninger:

  • Hvad har indtil nu været det bedste i arbejdsmiljøarbejdet?
  • Hvad er det mindst tilfredsstillende i arbejdsmiljøarbejdet?
  • Hvad synes du om de holdninger, som lederne i arbejdsområdet har til arbejdsmiljøet?
  • Hvad synes du om de holdninger, som medarbejderne i arbejdsområdet har til arbejdsmiljøet?
  • Hvilke forventninger har du til vores samarbejde om arbejdsmiljøet?
  • Hvilke mål og resultater bør vi opnå?
  • Hvad mener du, du primært skal koncentrere dig om?
  • Hvad giver dig størst tilfredshed i arbejdsmiljøarbejdet?

  Disse spørgsmål kan du stille til din arbejdsmiljøgruppen eller dine kolleger og evt til repræsentanter for samarbejdsorganisationen.

  5. Skab et godt samarbejde i AMO – lav en køreplan

  Lav en køreplan for samarbejdet i AMO. Hold et møde hvor du aftaler med din AMO:

  Hvilke opgaver I skal løse
  Hvordan I vil gøre det
  Hvordan jeres mødeform og mødetider skal være
  Hvordan I inddrager kollegaer og medarbejdere
  Hvilke forventninger I har til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet.

  6. Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter

  Undersøg om der findes netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter inden for din branche, som det kunne være relevant for dig at deltage i. Der er ofte viden at hente på din fagforenings hjemmeside.

  7. Hold din viden ajour

  Som arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt, at du hele tiden holder din viden ajour inden for arbejdsmiljøområdet. Det kan for eksempel være viden om nye regler, vejledninger, værktøjer m.m.

  Det er også en god idé at holde øje med, hvad andre virksomheder gør og på den måde få inspiration og ny viden, som I måske kan drage nytte af på jeres virksomhed.

  Undersøg om der er kurser og konferencer, hvor det kunne være relevant for dig at deltage.

  Husk at du som arbejdsmiljørepræsentant har ret til 2 dages efteruddannelse inden for det første år.

   

   Tid til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant

   

  Arbejdsmiljørepræsentantens rolle i udformningen af APV og i gennemførelsen af sikkerhedsrunderingen

  En af arbejdsmiljørepræsentantens hovedopgaver er at bidrage med ideer og forslag til virksomhedens APV og at tjekke op på, at APV’en bliver brugt og ikke bare står og samler støv. En anden god forebyggelsesmetode, som AMR kan bruge, er at gå rundt sammen med arbejdslederen og andre deltagere i arbejdsmiljøorganisationen og observere arbejdsmiljøet. Tag foto af gode og dårlige situationer.

  Tag en snak med dine kolleger, og lyt til deres behov. På den måde kan du give vigtige informationer videre til arbejdsmiljøgruppen eller arbejdsmiljøudvalget – eller for den sags skyld til samarbejdsudvalget.

  Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) er også en vigtig opgave ikke mindst i virksomheder, der arbejder med farlige kemikalier.

  Tid til opgaven

  Det står i arbejdsmiljøloven, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal have en “efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage dine pligter i arbejdsmiljøarbejdet”. For den tid, du bruger som arbejdsmiljørepræsentant, skal du have løn for. Hvordan dette konkret skal tilrettelægges, skal du drøfte med ledelsen.

  Alle ansatte, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget som arbejdsleder i AMO, skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det er ikke noget krav, at en direktør eller ejer af en virksomhed tager uddannelsen.

  Kursusbevis

  Deltagerne får et kursusbevis, når hele uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer. En kopi af kursusbeviset sendes til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse. 

   

   

   

  Samarbejde i AMO

  Det er et krav i loven, at  arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder  i AMO skal samarbejde. Det er der også gode grunde til, fordi alle har en interesse i, at arbejdspladsen fungerer, at kerneopgaven bliver løst i god kvalitet, at problemer bliver løst og at medarbejderne trives. 

  Kontakt til arbejdsmiljørepræsentanten

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte har let ved at få kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant og medlemmerne af AMO. Alle ansatte skal kunne drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne af AMO inden for arbejdstiden. Kontakten kan ske personligt, via mail eller pr. telefon. Er repræsentanten eller de øvrige medlemmer ikke til stede, skal der være mulighed for, at den ansatte kan aftale et tidspunkt, hvor den ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med dem. Drøftelsen behøver ikke at ske samme dag, hvor den ansatte kontakter AMO, men bør dog kunne finde sted inden for et par dage.

  Hvis arbejdsmiljøgruppen dækker mange ansatte, der arbejder forskellige steder enten alene eller i små grupper, skal arbejdsgiveren sørge for muligheder, der sikrer god kontakt. Det kan fx være tilfældet ved hjemmehjælp, rengøring, renovation og transport.

  Hvis der ikke er medlemmer af AMO til stede, fx ved skifteholdsarbejde, overarbejde eller i andre situationer, er det vigtigt, at de ansatte er sikret en nem kontakt til medlemmer af AMO og har mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden. Det er særligt vigtigt, at der er de nødvendige kontaktveje, hvis der opstår et akut arbejdsmiljøproblem, fx på et nathold. Hvis der ikke er medlemmer af AMO til stede, og der opstår en akut situation, skal den ansatte kunne tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden. Der skal være procedurer for, hvordan denne kontaktmulighed sikres, og AMO skal informere de ansatte om disse procedurer.

  Organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen

  Arbejdsmiljøorganisationens organisation og formelle opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Men detaljerne kan være forskellige på de enkelte arbejdspladser.  Du kan læse mere om arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og Arbejdsmiljøudvalget på vores hjemmeside.

   

   

  Arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanten

  3-dagskursus

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  Læs mere

  Online arbejdsmiljøuddannelse

  Arbejdsmiljørepræsentanten kan også tage arbejdsmiljøuddannelsen som et online kursus, hvor der kun er mødepligt 4 timer. Resten af kurset tages online.

  Læs mere

  Suppleringskurser

   

  Starts: Februrary 6th

   

  Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan, og tage et suppleringskursus hvert år.

  Læs mere

   

  Vores tidligere kursister siger

  “På trods af et lidt ‘langhåret’ emne har Mikael gjort det sjovt.”

  -Jens Sommer