Arbejdsmiljøuddannelsen

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøgruppen er en certificeret udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Undervisningen er opbygget, så den lever op til den eksisterende lovgivning og klæder deltagerne på til rollen som arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant.

På arbejdsmiljøuddannelsen får deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet.

Har du spørgsmål?
Så kontakt os endelig pr. telefon: 26333665 eller via kontaktformularen nederst på siden.

 

Indhold

Undervisningen giver dig den viden, du har brug for i dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Vi har flg. programpunkter:

 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion.
 • Pligter og ansvar for arbejdsgiver, ledere og ansatte i forhold til arbejdsmiljøloven.
 • Metoder til at forebygge risici.
 • Systematik i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Aktiv og systematisk brug af en arbejdspladsvurdering (APV) – forskellige metoder og fremgangsmåder.
 • Ideer til, hvordan du aktivt kan påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet.
 • Metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.
 • Forløbet for et besøg fra Arbejdstilsynet.
 • Anmeldelse og analyse af arbejdsulykker.
 • Information om, hvor du kan hente information og ny viden om arbejdsmiljø.
 • Forebyggelse af belastninger og ulykker, der er typiske i deltagernes branche.

Brancherettede arbejdsmiljøuddannelser

Arbejdsmiljøuddannelsen tilbyder brancherettede arbejdsmiljøuddannelser inden for bygge og anlæg og firmakurser. De brancherettede kurser og firmakurser giver dig mulighed for at fordybe dig i nogle af de branchespecifikke problematikker på din arbejdsplads. Hør mere om firmakurser på info@arbejdsmiljoegruppen.dk.

§ 9 Arbejdsmiljøuddannelsen

“§ 9. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.”

Vi udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse over hele landet, bl.a. i Hillerød, Køge, Odense, Næstved, Århus, Kolding og København. Uddannelsen kaldes også for § 9-uddannelsen, for netop denne paragraf i arbejdsmiljøloven beskriver, at arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed inden for tre måneder. Se mere om uddannelsen her.

Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen i AMO en supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Denne uddannelse er af to dages varighed det første år efter gennemførelsen af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og af halvanden dages varighed de efterfølgende år.

Arbejdslederen i arbejdsmiljøorganisationen udpeges af arbejdsgiveren (virksomhedens ledelse), mens arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt de ansatte i virksomheden. Ledelsen må ikke deltage i dette valg. Med andre ord er arbejdsmiljøorganisationen sammensat af parterne i virksomheden, dvs. ledelsen og de ansatte.

Arbejdstilsynet udtrykker det på denne måde: “Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.”

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og valg af arbejdsmiljørepræsentant ved at følge nedenstående links.

Vi er certificeret til udbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut.

Arbejdsmiljøfirmauddannelser

Arbejdsmiljøgruppen holder mange kurser ude på virksomhederne,  hvor vi tager udgangspunkt i virksomhedens egne forhold og de emner de ønsker at få belyst. Vi holder også arbejdsmiljøkurser for organisationer eller foreninger  på temadage eller messer.

Har du selv et emne eller dagsorden, tager vi udgangspunkt heri. Hvis du ønsker et arbejdsmiljøkursus eller et suppleringskurs, der ikke indgår i vores kursuskalender,  opretter vi det naturligvis gerne. Vi kan holde kurset hos eller vi  udbyder som åbent kursus,  som vi afholder når vi kan samle et hold. Således kan du altid altid komme på det kursus, du ønsker!

Alle vores kurser kan arrangeres på jeres arbejdsplads. Det giver nogle oplagte fordele, da vi kan målrette kurserne efter jeres behov. Undervisningen tager udgangspunkt i de værdier og mål, jeres virksomhed har. Samtidig kan I få mulighed for at arbejde med jeres egen APV eller årlige arbejdsmiljødrøftelse. Kort sagt er et firmakursus hos Arbejdsmiljøgruppen nemt, fleksibelt og tilpasset jeres behov. Der må deltage op til 20 personer – på netkurser max. 16 personer.

Vores underviser kontakter jer, og sammen kan I tilrettelægge forløbet, så det passer ind i jeres hverdag og faktiske arbejdsmiljø.

Der er andre oplagte fordele ved et firmakursus. Datoerne kan fx planlægges efter jeres specifikke ønsker, og det er billigere for jer, når vi holder kurset på jeres arbejdsplads.

I stiller selv egnede undervisningslokaler og forplejning til rådighed.

Har I ikke egnede kursusfaciliteter, hjælper vi gerne med at finde et kursussted.

Firmakurser skal gennemføres holdvis. Det vil sige, at deltagerne følges ad under hele forløbet og skal være til stede på hele kurset for at få et kursusbevis.

Hvis en deltager bliver nødt til at afbryde sit kursusforløb, skal I kontakte Arbejdsmiljøgruppen, så vi sammen kan finde ud af, hvordan deltageren kan fortsætte sit forløb på et andet hold.

Arbejdsmiljøkurser

Tina Iversen

“Mit indtryk er generelt godt over hele linjen. Dejligt, at der også er tid til forskelligheder og ‘dumme’ spørgsmål. Rart at have en underviser, som er nærværende og ‘lun’, og som også kommer med eksempler fra sit eget arbejdsliv, så alting ikke bliver 100 % teoretisk.”

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5

Ofte stillede spørgsmål

Hvem skal have arbejdsmiljøuddannelsen?

Alle ansatte, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter eller udpeget som arbejdsledere i AMO, skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? Alle virksomheder med ti eller flere ansatte, der udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Hvor langt tid tager kurset?

Kurset varer 22 timer og gennemføres som dagkursus – hver dag kl. 08.15–16.00. Kurset afvikles på tre sammenhængende dage. Kurset gennemføres holdvis, og kursusdeltagerne følges ad fra start til slut. Hvis en deltager er nødt til at afbryde kursusforløbet, skal Arbejdsmiljøgruppen kontaktes hurtigst muligt, så vi nærmere kan aftale muligheden for at afslutte kurset på et andet hold. Det samlede kursusforløb skal være afsluttet, senest tre måneder efter deltageren er blevet valgt ind i eller udpeget til arbejdsmiljøgruppen.

Skal man møde op alle tre dage?

Ja, der er mødepligt på uddannelsen. Kontakt Arbejdsmiljøgruppen, hvis du er forhindret i at komme.

Hvor kan jeg tage kurset?

Vi holder arbejdsmiljøkurser i hele landet. Se oversigt over byer, hvor vi holder kurser her.

Hvad menes der med arbejdsmiljøorganisation (AMO)?

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljøet. Har virksomheden ti eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både arbejder med hverdagens arbejdsmiljøproblemer og de mere langsigtede arbejdsmiljøproblemer. Læs mere.

Hvilke opgaver har AMO?

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor skal arbejdsmiljøorganisationen medvirke i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøorganisationen har følgende opgaver:

 • Medvirke til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV)
 • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Medvirke til, at årsager til arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme (erhvervssygdomme) bliver udredt og anmeldt til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen
 • Rådgives og høres, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
 • Medvirke til at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
 • Medvirke til at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, bl.a. diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress
 • Holde sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder kravet om at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet, og om der er afgivet påbud
 • Orientere og besvare spørgsmål om arbejdsmiljø
Hvor stor skal AMO være?

AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende, og det skal altid være muligt at komme i kontakt med sin arbejdsmiljørepræsentant. På virksomheder med 35 ansatte og derover skal der være to instanser: En eller flere arbejdsmiljøgrupper og et udvalg, der tager sig af de overordnede arbejdsmiljøopgaver, hvor arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltager.

Hvem vælger arbejdsmiljørepræsentanten?

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af de ansatte og er deres talerør. Sammen med arbejdsmiljøgruppen hjælper arbejdsmiljørepræsentanten med at udpege og løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Det er arbejdsmiljørepræsentantens ansvar, at kollegernes mening om, hvad der er et godt arbejdsmiljø, bliver hørt. Læs mere.

Hvor lang tid må der gå, inden den nye arbejdsmiljørepræsentant tager arbejdsmiljøuddannelsen?

Når man er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget som arbejdsleder, skal man gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter valget eller udpegningen.

Hvad er en arbejdsmiljøgruppe?

Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen, og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne. Gruppen tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver i virksomheden. I en virksomhed med mange ansatte, eller som dækker mange forskellige arbejdsområder, kan der være flere arbejdsmiljøgrupper. I virksomheder med 35 ansatte og derover er der krav om, at der skal etableres et arbejdsmiljøudvalg for hver gruppe. Medlemmerne i udvalget udpeges blandt deltagerne i arbejdsmiljøgruppen. Læs mere.

Hvad er et arbejdsmiljøudvalg?

Arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren om løsninger på arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens ledelse og daglige drift. Udvalget skal være med til at fastsætte arbejdsmiljøorganisationens størrelse og rådgive om virksomhedens kompetenceudviklingsplan. Arbejdsmijøudvalget etableres i virksomheder med 35 ansatte eller flere. Arbejdsmiljøudvalget består af medlemmer fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper. Læs mere.

 

 

Spørgsmål? Så send os en mail!

Spørgsmål? Så send os en mail!

Vores tidligere kursister siger:

“Mit indtryk er generelt godt over hele linjen. Dejligt, at der også er tid til forskelligheder og ‘dumme’ spørgsmål. Rart at have en underviser, som er nærværende og ‘lun’, og som også kommer med eksempler fra sit eget arbejdsliv, så alting ikke bliver 100 % teoretisk.”

Tina Iversen

“Jeg har især lært noget ved at diskutere med andre deltagere. Der har været mange praksiseksempler. Lokalet og kursusudstyret var helt upåklageligt. Underviseren gjorde det godt.”

Manuel Thomsen

“På trods af et lidt ‘langhåret’ emne har Mikael gjort det sjovt.”

Jens Sommer