Formålet med den praktiske opgave er at omsætte teori til praksis.

Som afslutning på arbejdsmiljøuddannelsen skal du lave mindst én hjemmeopgave. Det er et krav, både hvis du tager uddannelsen online og som et tredages kursus.

På online uddannelsen er kravet, at du skriver to opgaver.
På tredages kurset kan du nøjes med én opgave.

Opgaven skal tage udgangspunkt i virkelige problemer på din arbejdsplads.

Det kan fx være et af disse områder:

 • At få udarbejdet eller opdateret din APV
 • At forberede en revision af din APV
 • At lave risikovurdering af farligt arbejde
 • At få styr på kemikalierne på din virksomhed
 • At informere om arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
 • At beskrive arbejdet med særlige temaer som fx stress, ergonomiske problemer, støj, kemi, indeklima eller lignende
 • At beskrive hvordan arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen skal organiseres
 • At beskrive hvilke behov der er, for at udvikle kompetencer i arbejdsmiljøgruppen

Din opgave skal være fra din virksomhed

Find selv på eksempler fra din virksomhed. Listen ovenover er kun lavet for at give dig nogle ideer. Din opgave skal være forankret i virksomheden. Sørg for at inddrage din ledelse. Opgaven er at demonstrere viden om emnet. Desuden skal den bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på virksomheden.

Opgaven skal fylde mellem 1-2 sider (maksimum er 5 sider). Deadline for opgaverne på den lovpligtige online uddannelsen er minimum 3 uger og maksimum 7 uger. Overskrides fristen på 7 uger er du desværre nødt til at tage uddannelsen forfra. Men kontakt os inden det når så vidt. Du kan altid få hjælp af vores undervisere undervejs.

På tredages uddannelsen har vi sat en deadline på 1 måned. Den kan udvides til 7 uger, som er den absolutte frist.

Fire til seks timer til opgaven

Arbejdsgiveren skal afsætte den nødvendige tid til opgaven, som er en obligatorisk del af arbejdsmiljøuddannelsen. Vi anslår, at opgaven tager 4 til 6 timer. Den tid ligger ud over de timer, som uddannelsen varer. Afleveringen af hjemmeopgaven er en forudsætning for at du kan få et kursusbevis. Det aftales med underviseren, hvornår afleveringen finder sted.

Forslag til disposition for den praktiske opgave:
Hvad handler opgaven om?
Hvad er opgavens problem?
Hvorfor har du valgt den?
Hvordan har du arbejdet med den?
Hvad har du fundet ud af undervejs?
Hvor har du søgt information/hjælp?
Hvilke regler gælder for området?
Hvad har du/din arbejdsplads lært af opgaven?
Hvordan skal/kan der arbejdes videre med emnet?

Eksempel på en praktisk opgave

Spørgsmål:
Hvad handler opgaven om?

Svar: Fremtidens lærerarbejdsplads på erhvervsgymnasiet Celf,  Merkurs Plads 1. Nyk. Falster.

I forbindelse med sammenlægning af HHX og HTX uddannelserne i Nykøbing Falster, skal der etableres nye fælles lærerarbejdspladser på Merkurs Plads.

I forbindelse med sammenlægningen skal der nybygges, et ”business og science hus”, på 1.700 kvm samt de eksisterende bygninger skal delvist ombygges.

Lærerstaben vokser fra 25 til ca. 45 personer, hvor alle skal have en individuel arbejdsplads.

Spørgsmål:
Hvorfor har du valgt den opgave?

Svar: Opgaven er yderst vigtig for at sikre en vellykket integration mellem de to forskellige lærergrupper samt sikring af et optimalt arbejdsmiljø og derigennem en bedre undervisning og elevtrivsel.

Spørgsmål:
Hvordan har du arbejdet med den?

Svar: Siden august måned har jeg som arbejdsmiljørepræsentant deltaget i alle byggemøder samt været bindeleddet til primært hhx lærergruppen.  Arbejdet har bl.a. bestået i at fremlægge arbejdsgruppens tanker og arkitekternes planer. Arbejdet har også bestået i at undersøge hvilke behov og ønsker lærergruppen har til de nye arbejdspladser, samt sikre at reglerne i bl.a. At-vejledning A.1.15 bliver overholdt.

Celfs centrale arbejdsmiljøorganisation har været involveret i byggeprocessen lige fra begyndelsen.

Spørgsmål:
Hvad har du fundet ud af undervejs? Hvor har du søgt information og hjælp?

Svar: I forhold til de eksisterende hhx arbejdspladser på Merkurs Plads, har arbejdet resulteret i en behovsafdækning af lærernes krav og ønsker til fremtidens arbejdsplads. Jeg har taget udgangspunkt i de eksisterende arbejdspladsforhold og udarbejdet skema i dialog med lærerne.

Lærerarbejdspladsen indretning skal ændres i takt med implementeringen af OK 13 (Overenskomst 2013), hvor lærerne er blevet pålagt tilstedeværelses pligt. I vores konkrete tilfælde har ledelsen accepteret en såkaldt 80/20 regel. Dvs. maksimalt 20 procent hjemmearbejde.  80 procent af arbejdstiden skal afvikles på skolen hvilket kræver at lærerne har gode arbejdspladser til disposition. Her skal bl.a. laves individuel forberedelse, teamarbejde og elevarbejde. Her er behov for såvel stillezoner og samtalezoner.

Skemaet indgår i byggeudvalget arbejde, som første led i arbejde med at kortlægge lærernes behov og ønsker til fremtidens lærerarbejdsplads.


Spørgsmål:
Hvilke regler gælder for området?

Svar: I arbejdet har jeg bl.a. benyttet:

 • Arbejdspladsens indretning og inventar – At-vejledning A.1.15 – November 2008
 • INSPIRATIONSGUIDEN: Indretning af arbejdspladser til undervisere. Fælles inspirationsguide udarbejdet af en række faglige organisationer
 • Branche Arbejdsmiljø Råd. BAR Undervisning & Forskning (U&F)
 • Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, med de ændringer, der følger af lov nr. 300 af 19. april 2006, lov nr. 175 af 27. februar 2007, § 29 i lov nr. 512 af 6. juni 2007, § 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, lov nr. 559 af 17. juni 2008, lov nr. 1395 af 27. december 2008, § 7 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 1272 af 16. december 2009, og lov nr. 508 af 19. maj 2010

Spørgsmål:
Hvad har du/din arbejdsplads lært af opgaven?

Svar: Da arbejdet ikke er afsluttet og den ny bygning ikke er opført, har vi endnu ikke erfaringer med de nye arbejdspladser.  Skolen har dog allerede indkøbt et nyt skrivebord med bl.a. hæve/sænke funktion til alle lærer.

Arbejdet har dog været og er fortsat yderest interessant, da jeg i denne arbejdsproces kan være medvirkende til at minimere unødvendige stressrelaterede sygdomme samt ikke mindst højner arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen/ledelsen har også været imødekommende og forstående overfor mine ideer og tanker. Samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen er blevet bedre, når vi kan være proaktive i stedet for kun at reparerer på gamle skader.  Byggeudvalget og udvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har f.eks. været på studietur til andre skoler for at indhente deres erfaringer med moderne skolebyggeri. Denne studietur har åbnet for en positiv dialog mellem aktørerne.

Spørgsmål:
Hvordan skal/kan der arbejdes videre med emnet?

Svar: Arbejdet fortsætter på alle niveauet, og vil blive endnu mere intens i det kommende år. Bygningen skal stå færdig i foråret 2016, for at vi kan tilrette eventuelle fejl og mangler inden starten på skoleåret i august 2016.

Jeg forsøger, at involvere flest mulige kolleger i arbejdet, for at kunne afdække alle de mange behov og ønsker de forskellige faggrupper har.

Arbejdet vil successivt overgå til en proces, hvor alle detaljer skal på plads og arbejdsmiljøorganisationen vil blive udfordret i samarbejdet med ledelsen på baggrund af de økonomiske rammer.

Deltagerne skal gennemføre en praktisk opgave i den virksomhed, hvor de er ansat. Opgaven skal koble kursets indhold sammen med den enkeltes arbejde i AMO. Tiden, der bruges til løsning af opgaven, ligger uden for de 22 timer, der er afsat til uddannelsen… Den enkelte deltager skal have egnet introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave fra underviseren.” Uddrag fra At-vejledning nr. F.3.7-2 Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

 

Translate »