Rådgivning om forebyggelse af Ny Corona på arbejdspladsen

Vi rådgiver om sikker tilbagevenden til arbejdet efter Corona udbruddet 
Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen, efter Corona epidemien. Ud fra en gennemgang af virksomheden vil vi vurdere ud fra en sundhedsfaglig vinkel, hvilke forholdsregler der bør tages.

Vi screener din virksomhed

Formålet er at screene virksomheden inden medarbejderne vender tilbage efter hjemsendelse i forbindelse med Corona udbrud.

Med baggrund i screeningen gives anbefalinger til hvilke forholdsregler virksomheden bør tage for at minimere risikoen for Corona smitte på arbejdspladsen”

Anbefalingerne vil leve op til myndighedernes krav og anbefalinger på det givne tidspunkt.

Fremgangsmåde:
Vores konsulent(er) gennemgår virksomhedens lokaler på alle etager og giver mundtlig tilbagemelding med anbefalinger.

APV og PSS – opdateret med foranstaltninger der imødegår Coronasmitte og andre biologiske risikofaktorer

Vi kan også tilbyde at udarbejde en rapport og at opdatere jeres APV eller PSS, så den også indeholder forholdsregler ang. Coronasmitte.

Vi arbejder sammen med lægefaglige eksperter og  arbejdsmiljøkonsulenter, der sammen med jer kortlægger alle væsentlige risikofaktorer på jeres arbejdsplads.

Arbejdsmiljøgruppens task force

Eksperter på Corona – læger og arbejdsmiljøkonsulenter:
Vores konsulenter har viden om indeklima, indretning, risikovurdering, hygiejne og infektioner. Dvs. vores taskforce består af lægefaglige og arbejdsmiljøfaglige rådgivere.

Sikker tilbagevenden på arbejde efter covid 19

Sikker tilbagevenden til arbejdspladsenefter covid-19 nedlukning

Arbejdsgivere bør gøre deres yderste for at sikre en sikker tilbagevenden på arbejdet. Ud over at etablere strenge rutiner for at undgå arbejdsrelaterede Covid-19-infektioner, bør virksomhederne gennemgå og opgradere virksomhedens samlede forebyggelse ved at supplere den eksisterende risikovurdering og gennemføre den nødvendige instruktion af personalet.

Konkret betyder det bl.a. at arbejdsgiverne bør sørge for at opgradere deres APV og på byggepladserne deres PSS, så de indeholder rutiner for hvordan man undgår smittespredning på arbejdspladsen og  angive hvilke konkrete forholdsregler man skal foretage sig i den forbindelse.

Arbejdsmiljøorganisationens rolle

Arbejdsmiljøorganisationen har en vigtig opgave med hjælpe  med at kortlægge, om der er risiko for, at medarbejdere kan blive udsat for smitte med Coronavirus (COVID-19) fra kolleger, borgere eller andre. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du byde ind med din viden og inddrage dit bagland, så alle arbejder sammen om at iværksætte effektive foranstaltninger.

Hjælp dine kolleger med at kommunikere risici

Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder i AMO er også  at videreformidle, når der bliver udarbejdet risikovurderinger og prioritering af arbejdsopgaver.

Udfordringen med Corona smitte er voldsom, og det kan være en svær situation at tackle – også for dig som arbejdsmiljørepræsentant.

Du har en betydningsfuld rolle, for du skal:

 • være synlig og hjælpe med at besvare spørgsmål fra dine kolleger
 • gå i dialog med din ledelse for at finde lokale løsninger på de problemstillinger, som Corona situationen giver
 • huske, at Arbejdsmiljøloven gælder, uanset at faren for Corona-smitte har skabt en ekstraordinær situation.

Det er også vigtigt, at ledelsen engagerer sig og tager føringen, da deres engagement i forhold til medarbejdernes sikkerhed og sundhed er afgørende for et succesrigt resultat,

En anden vigtig ting er, at alle betyder noget, og især at individets forebyggende adfærd er afgørende for, hvor vellykket bekæmpelse af pandemien er, og også når det gælder om at undgå ikke kun arbejdsrelaterede infektioner, men alle arbejdsskader.

Denne pandemi har afsløret alvorlige fejl og manglende beredskab, men giver os unikke muligheder for at sikre en mere sikker og sundere fremtid for vores arbejdspladser og samfund.

Vi rådgiver om sikker tilbagevenden til arbejdet efter Corona udbruddet 

Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen, efter Corona epidemien. Ud fra en gennemgang af virksomheden vil vi vurdere ud fra en sundhedsfaglig vinkel, hvilke forholdsregler der bør tages.

Vi screener din virksomhed

Formålet er at screene virksomheden inden medarbejderne vender tilbage efter hjemsendelse i forbindelse med Corona udbrud.

Med baggrund i screeningen gives anbefalinger til hvilke forholdsregler virksomheden bør tage for at minimere risikoen for Corona smitte på arbejdspladsen

Anbefalingerne vil leve op til myndighedernes krav og anbefalinger på det givne tidspunkt.

Fremgangsmåde

Vores konsulent(er) gennemgår virksomhedens lokaler på alle etager og giver mundtlig tilbagemelding med anbefalinger.

APV og PSS – opdateret med foranstaltninger der imødegår Coronasmitte og andre biologiske risikofaktorer

Vi kan også tilbyde at udarbejde en rapport og at opdatere jeres APV eller PSS, så den også indeholder forholdsregler ang. Coronasmitte.

Vi arbejder sammen med lægefaglige eksperter og  arbejdsmiljøkonsulenter, der sammen med jer kortlægger alle væsentlige risikofaktorer på jeres arbejdsplads.

Arbejdsmiljøgruppens task force: 

Eksperter på Corona – læger og arbejdsmiljøkonsulenter

Vores konsulenter har viden om indeklima, indretning, risikovurdering, hygiejne og infektioner. Dvs. vores taskforce består af lægefaglige og arbejdsmiljøfaglige rådgivere.

Har I brug for rådgivning?

Hele arbejdsmiljøloven gælder stadig på byggepladser

Arbejdsmiljøloven gælder stadig – også i disse coronatider.  På byggepladser bør man sikre sig, at der ikke slækkes på afholdelse af sikkerhedsmøder og koordinators tilstedeværelse på byggepladserne.  

 Reglerne på byggepladser gælder stadig.  Det er stadig et krav at der skal afholdes sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. Dag. På byggepladser hvor to eller flere arbejdsgivere må forventes at være til stede samtidig, skal koordinator være personligt tilstede ved sikkerhedsrunderingen.  

.Myndighederne opfordrer som bekendt til agtpågivenhed, og Arbejdstilsynet gennemfører en særlig indsats på byggepladserne.  

Derfor bør sikkerhedsmøder ikke afholdes i eksempelvis skurvogne, hvis den anbefalede afstand mellem deltagerne ikke kan overholdes eller der er flere end 10 deltager. Sikkerhedsmøderne med bygherres arbejdsmiljøkoordinator kan istedet henlægges til større lokaler eller i det fri. Vil man undgå fysiske møder kan man i stedet afholde dem digitalt, som man jo også gør i stort omfang i andre brancher.  

Man kan ifølge Arbejdstilsynets regler, ikke annullere koordinators sikkerheds aktiviteter på landets byggepladser. Vælger bygherre at opretholde aktiviteten på byggepladserne, er det med alt hvad det indebærer af overholdelse af lovgivningens krav, herunder koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen.  

Se uddrag af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Bygherres pligter: 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117Bygherres pligter 

§ 16.  Stk. 3. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. 

§ 19. Bygherren skal sørge for, at koordinator fører en passende kontrol med, at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne, jf. § 13, og beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. Dette skal bl.a. ske ved koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen, herunder ved sikkerhedsrunderinger. 

Stk. 2. Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. Dag. 

Læs mere om forebyggelse af coronasmitte:  

https://at.dk/coronasider/coronasmitte-byggeri/

Corona and migrant workers

The government demands employers to prevent the risk of infection from migrant workers. One of the initiatives is that the Danish Working Environment Authority (WEA) will have stricter supervision in the construction industry. The government will also apply the Epidemic Act, which allows self-insulation of employees.

The government has taken seven initiatives to reduce the risk of infection from workers commuting between Denmark and other countries.

Minister of Employment Peter Hummelgaard says:

– We now require all employers to control the work environment and avoid the COVID-19 infection from the outside. All employers have a responsibility. The government will follow the situation closely, and if, for example, there is a need to enforce quarantine through legislation, the government will start a new discussion with the parties.

The Government is taking seven initiatives:

 • It is the responsibility of the companies that the working environment is controlled and the necessary measures have been taken in relation to COVID-19.

 • More control can send more in self-isolation. WEA, the Danish Patient Safety Authority and, if necessary, the police will be aware of the application of the rules to make full use of this opportunity.
 • As soon as it is practically / technically feasible, an offensive test strategy is implemented, eg at the borders. Initially, healthcare professionals from abroad who work in Denmark are prioritized, so as to avoid the transmission of infection to particularly vulnerable groups in, for example, Danish nursing homes.
 • The Working Environment Authority (WEA) will monitor stricter contamination from Corona in the workplace. Here, the most relevant industries are guided, including in particular the construction industry. WEA issues executive orders when necessary.
 • A fast-working task force is set up with the participation of the social partners focusing on coronary infection. The task force must make recommendations very quickly to prevent contagion in the specific industries.
 • The government is closely monitoring the infection situation in the commuter regions and is ready to intervene quickly if it develops in a negative direction.
 • The government is ready to legislate so that a 14-day self-insulation requirement is imposed for all residents regardless of nationality if the companies cannot meet the challenges of the corona themselves.

Guidelines from WEA

The Danish Working Environment Authority has published a number of guidelines and recommendations for industries with migrant workers (foreign workers). Read more about prevention of infection risk in the Construction industry

In addition, the Danish Working Environment Authority, together with the Board of Patient Safety, has prepared guiding information materials for a number of industries, including: liberal service industries, such as hairdressers, schools and daycare centers, slaughterhouses, road freight transport, the green area. Read more about corona prevention in these industries

Contact the Working Environment Group if you need advice on migrant workers and prevention of coronary infection. We have experience in advising foreign companies and can help you prepare APV and PSS in several languages. We also like to take a round with you. Call 40406628 and contact Poul Bang Nielsen.

Skrappe initiativer skal imødegå smittefare fra vandrende arbejdstagere

Regeringen stiller krav til arbejdsgiverne om forebyggelse af smitterisikoen fra vandrende arbejdstagere. Et af initiativerne er at Arbejdstilsynet fører skærpet tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Regeringen vil desuden anvende epidemiloven, som giver mulighed for at sende ansatte i selvisolation.     Regeringen har taget syv initiativer, der skal mindske risikoen for smitte fra arbejdstagere, der pendler mellem Danmark og andre lande.     Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:     – Vi pålægger nu alle arbejdsgivere at få styr på arbejdsmiljøet og undgå COVID-19 smitten udefra. Alle arbejdsgivere har et ansvar. Regeringen vil følge situationen tæt, og hvis der fx viser sig et behov for at tvinge karantæne igennem via lovgivning, vil regeringen tage en ny drøftelse med partierne.       Regeringen sætter ind med syv initiativer:           Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til COVID-19. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og om nødvendigt politiet vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi fx ved grænserne. I første omgang prioriteres sundhedsfagligt personale fra udlandet, der arbejder i Danmark, så man undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på fx danske plejehjem. Arbejdstilsynet vil føre skærpet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet afgiver påbud, når nødvendigt. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte. Taskforcen skal meget hurtigt komme med anbefalinger for at hindre smitte i de konkrete brancher. Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning. Regeringen er klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet, hvis virksomhederne ikke selv kan klare udfordringerne med corona. Læs mere om vores kursus Ny Corona og genåbning af arbejdsplads                               Vejledninger fra Arbejdstilsynet til brancher med vandrende arbejdstagere                             Arbejdstilsynet har udgivet en række vejledninger og anbefalinger til brancher med vandrende arbejdstagere (udenlandsk arbejdskraft). Læs mere om forebyggelse af smitterisiko i Bygge- og anlægsbranchen                             Arbejdstilsynet har desuden sammen med styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledende informationsmaterialer til en række brancher bl.a. liberal serviceerhverv, som fx frisører, skoler og daginstitutioner, slagterier, vejgodstransport, det grønne område. Læs mere om forebyggelse af corona i disse brancher                            

LÆS MERE:                            

Corona – hvad er dit ansvar som arbejdsgiver?                            

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19                            

Få svar på spørgsmål om Coronavirus (COVID-19)                            

Få en oversigt over materialer og vejledninger om corona her                            

https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/                                                    

Regeringen stiller krav til arbejdsgiverne om forebyggelse af smitterisikoen fra vandrende arbejdstagere. Et af initiativerne er at Arbejdstilsynet fører skærpet tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Regeringen vil desuden anvende epidemiloven, som giver mulighed for at sende ansatte i selvisolation.                             Regeringen har taget syv initiativer, der skal mindske risikoen for smitte fra arbejdstagere, der pendler mellem Danmark og andre lande.                             Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:         – Vi pålægger nu alle arbejdsgivere at få styr på arbejdsmiljøet og undgå COVID-19 smitten udefra. Alle arbejdsgivere har et ansvar. Regeringen vil følge situationen tæt, og hvis der fx viser sig et behov for at tvinge karantæne igennem via lovgivning, vil regeringen tage en ny drøftelse med partierne.         Regeringen sætter ind med syv initiativer:           Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til COVID-19. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og om nødvendigt politiet vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi fx ved grænserne. I første omgang prioriteres sundhedsfagligt personale fra udlandet, der arbejder i Danmark, så man undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på fx danske plejehjem. Arbejdstilsynet vil føre skærpet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet afgiver påbud, når nødvendigt. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte. Taskforcen skal meget hurtigt komme med anbefalinger for at hindre smitte i de konkrete brancher. Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning. Regeringen er klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet, hvis virksomhederne ikke selv kan klare udfordringerne med corona.             Vejledninger fra Arbejdstilsynet til brancher med vandrende arbejdstagere         Arbejdstilsynet har udgivet en række vejledninger og anbefalinger til brancher med vandrende arbejdstagere (udenlandsk arbejdskraft). Læs mere om forebyggelse af smitterisiko i Bygge- og anlægsbranchen             Arbejdstilsynet har desuden sammen med styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledende informationsmaterialer til en række brancher bl.a. liberal serviceerhverv, som fx frisører, skoler og daginstitutioner, slagterier, vejgodstransport, det grønne område. Læs mere om forebyggelse af corona i disse brancher           https://at.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsskadesager-covid-19/             

Corona: Hvordan skal din arbejdsplads forholde sig?

Covid-19 (coronavirus) påvirker i øjeblikket alle arbejdspladser, og myndighedernes skærpede foranstaltninger de næste 14 dage skulle gerne inddæmme epidemien – med fælles hjælp.

Arbejdsmiljøgruppen følger løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi hårde sidste par dage arbejdet på højtryk for at sikre at rammerne på alle vores kurser er sikre og sunde. Vi tilbyder derfor også ekstraordinært at man kan tage vores online arbejdsmiljøuddannelse som webinar i stedet for at have de 4 timers fremmøde. Vil vil stadig have online arbejdsmiljøuddannelse med fremmøde, men med små hold.

Vi gengiver her sundhedsmyndighederne 5 gode råd om hvordan du kan beskytte dig selv og andre mod coronavirus/ covid-19:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
 3. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 4. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn