Hele arbejdsmiljøloven gælder stadig på byggepladser

Arbejdsmiljøloven gælder stadig – også i disse coronatider.  På byggepladser bør man sikre sig, at der ikke slækkes på afholdelse af sikkerhedsmøder og koordinators tilstedeværelse på byggepladserne.  

 Reglerne på byggepladser gælder stadig.  Det er stadig et krav at der skal afholdes sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. Dag. På byggepladser hvor to eller flere arbejdsgivere må forventes at være til stede samtidig, skal koordinator være personligt tilstede ved sikkerhedsrunderingen.  

.Myndighederne opfordrer som bekendt til agtpågivenhed, og Arbejdstilsynet gennemfører en særlig indsats på byggepladserne.  

Derfor bør sikkerhedsmøder ikke afholdes i eksempelvis skurvogne, hvis den anbefalede afstand mellem deltagerne ikke kan overholdes eller der er flere end 10 deltager. Sikkerhedsmøderne med bygherres arbejdsmiljøkoordinator kan istedet henlægges til større lokaler eller i det fri. Vil man undgå fysiske møder kan man i stedet afholde dem digitalt, som man jo også gør i stort omfang i andre brancher.  

Man kan ifølge Arbejdstilsynets regler, ikke annullere koordinators sikkerheds aktiviteter på landets byggepladser. Vælger bygherre at opretholde aktiviteten på byggepladserne, er det med alt hvad det indebærer af overholdelse af lovgivningens krav, herunder koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen.  

Se uddrag af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om Bygherres pligter: 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117Bygherres pligter 

§ 16.  Stk. 3. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. 

§ 19. Bygherren skal sørge for, at koordinator fører en passende kontrol med, at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne, jf. § 13, og beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. Dette skal bl.a. ske ved koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen, herunder ved sikkerhedsrunderinger. 

Stk. 2. Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. Dag. 

Læs mere om forebyggelse af coronasmitte:  

https://at.dk/coronasider/coronasmitte-byggeri/

Arbejdsmiljøkoordinator på en byggeplads

Det er højsæson for byggeprojekter og det summer af liv på byggepladserne rundt omkring i Danmark.

Hos Arbejdsmiljøgruppen afholder vi kurser om arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen året rundt. I den anledning kigger vi nærmer på, hvilken rolle arbejdsmiljøkoordinatoren har.

En arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på vegne af bygherren, og har to funktioner under byggeprocessen:

Under projekteringen skal arbejdsmiljøkoordinatoren sørge for, at der udarbejdes en PSS ved større byggeprocesser, og at der er en god kommunikation mellem projekteringslederen og de øvrige projekterende.

Senere i byggeprocessen, når planlægningen af byggepladsen går i gang, skal arbejdsmiljøkoordinatoren sørger for, at de forskellige opgaver og arbejdsfaser bliver planlagt på en måde, der tager højde for sikkerheden og sundheden.

Desuden skal koordinatoren sørge for, at der er et godt samarbejde mellem entreprenørerne, og at PSS´en bliver ajourført undervejs i byggeprocessen. På større byggepladser skal arbejdsmiljøkoordinatoren også være fysisk tilstede på byggepladsen løbende. Det gælder ved opstarten, hvor der skal afholdes møde, og mindst hver 14. dag skal der foretages sikkerhedsrunderinger sammen med entreprenørerne på byggepladsen og afholde sikkerhedsmøder med entreprenørerne og arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøkoordinatorens rolle og samarbejdspartnere skifter således undervejs i byggeprocessen, og det kan være to forskellige, der har ansvaret for de forskellige dele af processen:

  • Arbejdsmiljøkoordinatoren, der har ansvaret for projekteringsfasen, kaldes da koordinator (p)
  • Arbejdsmiljøkoordinatoren, der har ansvaret for byggepladsen kaldes koordinator (b)

Hvis du skal være arbejdsmiljøkoordinator og mangler den lovpligtige uddannelse, så kan du tilmelde dig kurset her.