Suppleringskurser for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere

Regler for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse har til formål at holde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO opdateret om viden inden for arbejdsmiljø og styrke deres kompetencer, efter de har været på arbejdsmiljøuddannelsen.

Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse en gang om året

Hvert år skal din virksomhed sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). . I kan vælge at lave en samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller en for hvert medlem. Målet er at styrke kompetencerne i AMO og sætte fokus på at udvikle de kompetencer, der er særligt brug for på den enkelte virksomhed.

Virksomhedernes arbejdsmiljøbehov og udfordringer et tit forskellige i forskellige dele af virksomheden. Behovene for uddannelse varierer tilsvarende: arbejder du på kontor eller lager kan du og dine kolleger have brug for meget forskellige kompetencer.

Derfor understreger Arbejdstilsynet, at det er vigtigt, “at have en bred involvering af AMO, der sikrer, at drøftelsen og kompetenceplanen afspejler de konkrete behov, der er på den enkelte arbejdsplads i virksomheden”

Arbejdstilsynet gør opmærksom på at at – Arbejdsmiljøorganisationen skal have mulighed for at bidrage til kompetenceudviklingsplanen bl.a. i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Det kan derfor være en god idé at udarbejde eller fastlægge indholdet i planen i forbindelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Valg af suppleringskurser skal drøftes i AMO

Valget af suppleringskurser skal drøftes mellem AMO og arbejdsgiveren, så den videre uddannelse er relevant for arbejdspladsen. Arbejdsgiveren tager den endelige beslutning om valg af kursus, hvis der ikke er enighed i forbindelse med valg af suppleringskurset inden for reglerne for arbejdsmiljøuddannelsen. Det er et krav, at arbejdsgiver, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere udarbejder en kompetenceplan for medlemmerne af AMO.

Krav om dokumentation siden 2016

Siden 1.januar 2016 har det været et krav fra Arbejdstilsynet, at arbejdsgiveren skal dokumentere, at tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse er givet. Det er samtidig et krav, at arbejdsmiljøgruppen eller -grupperne er blevet inddraget i planlægningen. Der er kun krav, om at arbejdsgiveren giver medlemmerne tilbudet – det er ikke et krav at tilbuddet modtages. Det afhænger af behovene hos den enkelte arbejdsmiljørepræsentant /leder.

Kompetenceplanen og tilbud om supplerende uddannelse skal som nævnt kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet i stigende omfang sætte fokus på håndhævelsen af reglerne og give påbud, når de ikke følges.

Samlet uddannelse eller individuel uddannelse?

Virksomheden kan vælge at lave samlet plan for alle medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen skal understøtte arbejdsmiljøarbejdet og styrke arbejdsmiljøgruppens muligheder for at løse arbejdsmiljøproblemer.

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. På social- og sundhedsområdet kan det fx være relevant for et AMO-medlem at få et kursus i i den vanskelige samtale eller konflikthåndtering mens et andet AMO-medlem måske kan have behov for supplerende uddannelse indenfor brandbekæmpelse eller førstehjælp. Andre gange kan det være en fordel, at alle får samme uddannelse, så man har et fælles udgangspunkt, hvis man er i gang med en større indsats fx. for at skabe bedre trivsel. Her kan man med fordel deltage i et kursus, der er retter sig specielt ift. virksomhedens behov,

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

Kompetenceudviklingsplanen indgår i den årlige drøftelse, som alle virksomheder skal afholde. Her kan I komme med jeres forslag til kurser.  Det skal fremgå af en kompetenceplan, hvilken supplerende uddannelse, I er blevet enige om i arbejdsmiljøorganisationen.

Hvilke kompetencer har I brug for hos jer?

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal kunne besvare flg. spørgsmål:

Har medlemmerne af jeres arbejdsmiljøorganisation de kompetencer, der skal til, for at løfte virksomhedens arbejdsmiljøopgaver?
På hvilke områder er vi stærke? Hvor har vi brug for at sætte ind i det kommende år for at forbedre arbejdsmiljøet?
Hvad siger vores arbejdsmiljørepræsentant og vores arbejdsleder: har de de redskaber og kvalifikationer de har brug for, for at løse deres opgaver?
NB: Arbejdsmiljøgruppens supplerende arbejdsmiljøkurser lever fuldt op til kravene om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen.

Citat: Inden et år efter gennemførelsen af arbejdsmiljøuddannelsen skal AMO-repræsentanten have tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse af to dages varighed. I hvert af de efterfølgende år skal AMO-repræsentanten have tilbudt halvanden dags kursus om året.

Faktaboks:

Undersøgelse fra FTF:

“Kun halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne får det tilbud om efteruddannelse. Og det gælder både i stat, regioner, kommuner og den private sektor. Kun få arbejdspladser har udarbejdet den lovpligtige kompetenceudviklingsplan, som var et andet centralt element i reformen, og samtidig svarer halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne, at de oplever barrierer for arbejdsmiljøarbejdet.”

 

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om:

(1) Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte
(2) Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte
(3) Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet
(4) Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægs-arbejde.

Læs også branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs vejledninger mv.:

Branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs vejledninger kan findes på www.bar-web.dk.

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager bl.a. udgangspunkt erfaringer og evalueringer fra supplerende arbejdsmiljøuddannelser
Evalueringerne viser, at det især er metoder og værktøjer til brug i det daglige arbejde  kursisterne efterlyser.

Herudover er der taget udgangspunkt i evalueringen af de AMO-regler der trådte i kraft den 1. oktober
2010. Evalueringen er gennemført i perioden december 2012 – december 2013. Den samlede evaluering
skulle kortlægge, hvorvidt de nye regler er implementeret og med hvilken effekt.

Der er udgivet fem arbejdsrapporter,To af de fem arbejdsrapporter, C1 og D, sætter fokus på den supplerende uddannelse og konkluderer:
Undersøgelse C1:
 Analyserne peger på at AMO medlemmerne generelt er tilfredse med de supplerende uddannelser,
og underviserne er fagligt og pædagogisk kompetente
 Der er forhold uden for arbejdspladsen og det enkelte medlem, som har betydning for deltagelse:
nemlig udbuddet af uddannelser.

  •  85 % af AMO-medlemmerne er meget enige/enige i, at målet med den seneste supplerende uddannelse var at styrke det daglige, lokale arbejdsmiljø, og over halvdelen (60 %) er meget enige/enige i, at målet var at styrke det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Det er især AMO-medlemmer, der har deltaget i intern uddannelse, som vurderer, at uddannelsen forberedte dem på at omsætte det lærte til praksis.

  • 13 % har angivet, at de ikke kunne finde en relevant uddannelse, mens andre anfører, at de ikke har modtaget undervisning, fordi tidspunktet for uddannelsens afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %)

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Arbejdsmiljøkursus

Tidligere kursist

"Et godt kursus som tager udgangspunkt i den daglige arbejdsgang og som man kan relatere til i hverdagen."

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5