Kemisk arbejdsmiljø

Kemisk arbejdsmiljø omfatter alt fra naturligt forekommende og menneskeskabte væsker og faste stoffer til partikler, røg, damp og gasser i arbejdsmiljøet.

Hvordan beskytter i jer mod sundhedsskadelige kemiske stoffer og materialer?

Når I skal undersøge om de kemikalier som I anvender på jeres arbejdsplads er sundhedsskadelige, og hvilke værnemidler der skal anvendes samt hvordan de skal opbevares, så er første skridt for jer at undersøge det enkelte kemikalies sammensætning og de blandinger som I anvender af disse stoffer. I skal indhente datablade på kemikalierne inden kemikalierne tages i brug, for at undgå akutte skader, men også skader der kommer snigende over mange år efter længerevarende påvirkninger og fører til allergi, kræft og problemer med barnløshed og problemer med at få sunde børn.

Udover kemikalier, der har et datablad, kan kemikaliepåvirkningen også komme fra skadelige stoffer der frigives, når materialer bearbejdes fx i forbindelse med opvarmning af materialer (svejsning) og bearbejdning af materialer.

Nye industrier, produkter og teknologier medfører en udvikling i arbejdsprocesser på arbejdspladserne, og der indføres stoffer og materialer, som man endnu ikke har den fulde viden om, hvorvidt det påvirker de ansatte, der arbejder med det.  

Læs mere

Faresymboler – ClP – hvad er det, og hvilken betydning har det? (PDF)

Grænseværdier – Kemikalier

Arbejdspladsbrugsanvisning tillæg til datablad

Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre

 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

Bekendtgørelse om arbejde på gasfyldte ledninger

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelse af visse arbejdsmiljøregler 

Bekendtgørelse om asbest

Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet

Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse om unges arbejde

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher