ATEX

ATEX

ATEX er en forkortelse af Atmospheres Explosives”  Det er et sæt EU-regler, der er designet til at sikre sikkerheden for produkter, der bruges i eksplosive miljøer. Eksplosive atmosfærer er arbejdsområder, der indeholder antændelige gasser, tåger eller dampe eller ved brændbart støv. Alt det behøver er en antændelseskilde for at forårsage en eksplosion.

Eksplosive atmosfærer kan være forårsaget af antændelige gasser, tåger eller dampe eller af brændbart støv. Hvis der er nok af stoffet, blandet med luft, er alt det, der er behov for, en antændelseskilde for at forårsage en eksplosion.

Eksplosioner kan medføre tab af liv og alvorlige kvæstelser samt betydelig skade. Forebyggelse af frigivelse af farlige stoffer, der kan skabe eksplosive atmosfærer, og forhindre antændelseskilder er to vidt anvendte måder at reducere risikoen på. Brug af det rigtige udstyr kan hjælpe meget i dette.

Forordningerne om farlige stoffer og eksplosive atmosfærer 2002 (DSEAR) pålægger arbejdsgivere pligter til at eliminere eller kontrollere risikoen ved eksplosive atmosfærer på arbejdspladsen. En oversigt over disse krav findes nedenfor.

Hvad er en eksplosiv atmosfære?

I DSEAR er en eksplosiv atmosfære defineret som en blanding af farlige stoffer med luft under atmosfæriske forhold i form af gasser, dampe, tåge eller støv, hvor forbrænding spreder sig til hele den uforbrændte blanding efter antændelse.

Atmosfæriske forhold betegnes ofte som omgivelsestemperaturer og -tryk. Det vil sige temperaturer fra –20 ° C til 40 ° C og tryk på 0,8 til 1,1 bar.

Hvor kan eksplosive atmosfærer findes?

Mange arbejdspladser kan indeholde eller have aktiviteter, der producerer eksplosive eller potentielt eksplosive atmosfærer. Eksempler inkluderer steder, hvor arbejdsaktiviteter skaber eller frigiver brændbare gasser eller dampe, såsom sprøjtning af køretøjsmaling, eller på arbejdspladser, der håndterer fine organiske støv såsom kornmel eller træ.

Hvad er ATEX?

ATEX er det navn, der ofte gives til de to europæiske direktiver om kontrol med eksplosive atmosfærer:

1) Direktiv 99/92 / EF (også kendt som ‘ATEX 137’ eller ‘ATEX-arbejdspladsdirektivet’) om minimumskrav til forbedring af arbejdstagernes sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse, der potentielt er udsat for eksplosive atmosfærer. Direktivteksten og de støttende EU-producerede retningslinjer er tilgængelige på EU-webstedet. For yderligere information om, hvordan kravene i direktivet er blevet implementeret i Storbritannien, se oplysningerne i afsnittet Eksplosive atmosfærer på arbejdspladsen nedenfor.

 2) Direktiv 94/9 / EF (også kendt som ‘ATEX 95’ eller ‘ATEX-udstyrsdirektivet’) om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive omgivelser. Teksten til direktivet og EU-producerede understøttende retningslinjer er tilgængelig på EU’s websted. For mere information om, hvordan kravene i direktivet er blevet implementeret i Storbritannien, se afsnittet om udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i eksplosive atmosfærer.

DSEAR kræver, at arbejdsgivere eliminerer eller kontrollerer risikoen for farlige stoffer – yderligere information om disse krav findes på DSEAR-siden. Foruden de generelle krav lægger forordningerne følgende specifikke pligter på arbejdsgivere med arbejdspladser, hvor der kan forekomme eksplosive atmosfærer.

Yderligere information og vejledning om klassificering og zonering af områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og valg af udstyr til brug i disse områder:

N

Valg af udstyr og beskyttelsessystemer

N

Områder, der er klassificeret i zoner, skal beskyttes mod antændelseskilder. Udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til anvendelse i zonerede områder skal vælges for at imødekomme kravene i udstyr og beskyttelsessystemer, der er beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfæreforordninger 1996. Udstyr, der allerede var i brug før juli 2003, kan fortsat bruges på ubestemt tid, med en risiko vurdering viser, at det er sikkert at gøre det.

N

ATEX-udstyrsdirektiv

N

Eksplosive atmosfærer - Klassificering af farlige områder (zoneinddeling) og valg af udstyr (PDF) - Portabelt dokumentformat

N

Eksplosive atmosfærer på arbejdspladsen

N

Kravene i DSEAR gælder for de fleste arbejdspladser, hvor en potentielt eksplosiv atmosfære kan forekomme. Nogle erhvervssektorer og arbejdsaktiviteter er undtaget, fordi der er anden lovgivning, der opfylder kravene. Disse undtagelser er anført i DSEARs regel 3.

N

Klassificering af områder, hvor der kan forekomme eksplosive atmosfærer

N

Arbejdsgivere skal klassificere områder, hvor farlige eksplosive atmosfærer kan forekomme i zoner. Den klassificering, der er givet til en bestemt zone, og dens størrelse og placering, afhænger af sandsynligheden for, at en eksplosiv atmosfære forekommer, og dens persistens, hvis den gør det. Plan 2 for DSEAR indeholder beskrivelser af de forskellige klassificeringer af zoner for gasser og dampe og for støv.

Har du spørgsmål eller vil have kursus i ATEX?