Arbejdsmiljøuddannelsen Slagelse

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden. 

Tag arbejdsmiljøuddannelsen online eller på tre dage

Tre dages kurset

Undervisningen foregår fra  kl. 08.30–16.00 og  du får bl.a. viden om:

 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
 • Pligter og ansvar for arbejdsgiver, ledere og ansatte i forhold til arbejdsmiljøloven
 • Aktiv og systematisk brug af en arbejdspladsvurdering (APV)
 • Ideer til, hvordan du aktivt kan påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
 • Metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
 • Anmeldelse og analyse af arbejdsulykker
 • Forebyggelse af belastninger og ulykker, der er typiske i deltagernes brancher

Kurset afholdes på hotel Kong Frederik

Arbejdsmiljøkurset veksler mellem oplæg og gruppearbejde. Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer fra virksomhed og du får samtidig generel viden om arbejdsmiljølovgivningen, som du kan omsætte i praksis. Arbejdsmiljøuddannelsen kaldes også  §9 uddannelsen efter denne paragraf i arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiveren afholder udgifterne til kurset og betaler arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

 

Netbaseret arbejdsmiljøuddannelse – Arbejdsmiljøuddannelsen online

Du kan tage den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på nettet, dvs. det meste af den. For du skal møde op i fire timer og sammen med de andre kursusdeltagere til en introduktion hvor du:

 • får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet
 • får afdækket dine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, som kan danne grundlag for en aktivitetsplan for uddannelsesforløbet
 • kan sætte din virksomheds arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
 • får kendskab til AMO’s opgaver både i egen virksomhed og ift. arbejdsmiljølovgivningen
 • får introduktion til at gennemføre den netbaserede undervisning.

Resten af uddannelsen foregår på internettet, hvor du løser et antal opgaver. Vi laver sammen med dig en aktivitetsplan og en tidsplan for forløbet. Deltageren skal løse de aftalte opgaver, der skal dreje sig om deltagerens egen arbejdsplads. Uddannelsen må højst strække sig over syv uger, men skal som minimum vare tre uger.

Efter kurset skal I tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Din arbejdsgiver skal  tilbyde dig en supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år.  I det første år skal du  havet tilbudt  2 dage og i hvert af de efterfølgende år 1½ dag. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

Uddrag fra vejledningen om arbejdsmiljøuddannelsen

På arbejdsmiljøuddannelsen – både online kurset og tredages kurset –  lærer deltagerne om de opgaver og krav, der stilles til dem som medlemmer af AMO. Du får et bredt kendskab til arbejdsmiljøområdet, så undervisningen skal bl.a. tage følgende emner op: (uddrag fra At-vejledning:)

 • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i AMO.
 • AMO’s opgaver og funktion i virksomheden, bl.a. at deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og rådgivning af arbejdsgiveren om integration af arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • De ledelses- og samarbejdsstrukturer, som AMO indgår og samarbejder i.
 • AMOs samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører som fx arbejdsmiljørådgivere, branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet mv.
 • AMO’s planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.
 • AMO‘s opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.
 • Metoder, som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, herunder Metoder, som AMO kan bruge til at forebygge arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, herunder betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer. Disse metoder omfatter bl.a. arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer o.l. til at identificere arbejdsmiljøproblemer, brug af andre indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, fx ulykkesanmeldelser og -registreringer samt diverse målinger og evalueringer, som har sammenhæng med arbejdsmiljøet, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) med inddragelse af sygefravær samt handlemuligheder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Ud over emnerne ovenfor skal deltagerne også gennemføre en praktisk opgave i den virksomhed, hvor de er ansat. Opgaven skal koble kursets indhold sammen med den enkeltes arbejde i AMO. Tiden, der bruges til løsning af opgaven, ligger uden for de 22 timer, der er afsat til uddannelsen.

 

Om arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse §9.n Her står der, at arbejdsgiveren skal sørge for at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemfører den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed inden 3 måneder efter valget af arbejdsmiljørepræsentanten eller udpegningen af arbejdslederen.

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details