Arbejdets udførelse

En af hjørnestenene i arbejdsmiljøloven er bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Arbejdets udførelse er en grundlæggende del af arbejdsmiljøloven, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse står som en hovedhjørnesten i lovgivningen. Denne bekendtgørelse er omfattende og dækker alle aspekter af arbejdet, hvilket sikrer, at arbejdspladser er sikre og sundhedsmæssigt forsvarlige for alle medarbejdere.

For det første understreger bekendtgørelsen vigtigheden af planlægning og tilrettelæggelse af arbejde. Arbejdet skal udføres under sikre og sunde forhold, med særlig vægt på at forebygge risici i forbindelse med arbejdsmiljøet. Dette inkluderer både fysiske, ergonomiske og psykosociale aspekter, som alle har indflydelse på medarbejdernes helbred på kort og lang sigt.

Et afgørende element i bekendtgørelsen er kravet om en arbejdspladsvurdering. Arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Denne vurdering er en central del af det forebyggende arbejde og sikrer, at arbejdspladsen løbende tilpasses for at imødekomme sikkerheds- og sundhedsmæssige udfordringer.

Arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø får også stor opmærksomhed. Bekendtgørelsen kræver, at der tages hensyn til den enkelte medarbejders alder, indsigt, arbejdsevne og andre forudsætninger. Dette sikrer, at arbejdspladsen er inkluderende og tilgængelig for alle, hvilket er afgørende for at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Risikoforebyggelse er også en nøglekomponent. Der skal træffes effektive foranstaltninger for at forebygge risici som eksplosion, brand, forgiftning, og sygdomssmitte. Dette omfatter også forebyggelse af unødige belastninger fra støj, stråling og skadelige stoffer.

Endelig lægger bekendtgørelsen stor vægt på oplæring og instruktion. Arbejdsgiveren skal sikre, at medarbejderne får passende oplæring og instruktion i at udføre arbejdet sikkert. Dette skal ske løbende og tilpasses udviklingen og eventuelle nye faremomenter.

Sammenfattende er Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse en essentiel del af arbejdsmiljølovgivningen, der danner grundlag for en sikker og sund arbejdsplads. Den omfattende tilgang til sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter sikrer, at alle medarbejdere kan udføre deres arbejde under de bedst mulige forhold.

Læs også: Lov om arbejdsmiljø

AT ´s bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelsen indeholder krav til arbejdsgiveren om planlægning, instruktion af de ansatte, kontrol med arbejdsmiljøet og krav om APV.

Arbejde på skiftende arbejdssteder

Hvis du har arbejde forskellige steder, fx. fordi du er udkørende sælger, arbejder på forskellige byggeprojekter, arbejder med omsorg i borgers hjem og lignende så skal du orientere dig i bekendtgørelsen og at-vejledningen for skiftende arbejdssteder.

Forebyggelses
principper

Forebyggelsesprincipperne fra “Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse” er afgørende for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Samlet set bidrager disse principper til en holistisk tilgang til arbejdsmiljøstyring, hvor sikkerhed og sundhed integreres i alle aspekter af arbejdsprocessen.

1: Forhindring af Risici

Dette princip fokuserer på at eliminere risici, før de opstår. Det indebærer en proaktiv tilgang til at identificere og fjerne potentielle farer på arbejdspladsen.

2: Evaluering af risici, som ikke kan forhindres

Nogle risici kan ikke fuldstændigt elimineres. I sådanne tilfælde skal de identificeres og evalueres, så de kan håndteres effektivt.

3: Bekæmpelse af risici ved kilden

Dette princip handler om at tackle risici direkte ved deres kilde, hvilket er den mest effektive måde at reducere risici på.

4: Tilpasning af Arbejdet til Mennesket

Det er vigtigt at designe arbejdsprocesser og -miljøer, så de passer til medarbejdernes fysiske og mentale behov. Dette kan inkludere ergonomiske forbedringer og ændringer i arbejdsmetoder for at reducere monotoni og arbejdsrelateret stress.

5: Hensyntagen til den tekniske udvikling

Med teknologisk udvikling skal arbejdspladser tilpasse sig nye metoder og udstyr, der kan forbedre sikkerhed og sundhed.

6: Udskiftning af det farlige med noget ufarligt eller mindre farligt

Hvor det er muligt, skal farlige stoffer eller processer erstattes med sikrere alternativer.

7: Planlægning af forebyggelsen

Forebyggelse bør være en integreret del af alle aspekter af arbejdet, herunder arbejdsteknikker, arbejdsorganisation, arbejdsforhold og social interaktion.

8: Kollektiv beskyttelse frem for Individuel beskyttelse

Det er bedre at implementere foranstaltninger, der beskytter alle arbejdstagere samtidigt, frem for kun at fokusere på individuel beskyttelse.

9: Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne

Arbejdstagere skal have den nødvendige instruktion og oplæring til at forstå og håndtere arbejdsrelaterede risici.

F.A.Q.

Spørgsmål: Hvordan sikrer jeg, at nye medarbejdere forstår sikkerhedsprocedurer?

Svar: For at sikre, at nye medarbejdere, især dem, der lærer dansk, forstår sikkerhedsprocedurerne, kan du tage følgende skridt:

  1. Introduktion: Aftal, hvem der skal introducere den nye medarbejder til sikkerhedsprocedurerne.
  2. Oplysninger: Lav en tjekliste med vigtige sikkerhedsoplysninger, fx om sikkerhedsrepræsentanter, værnemidler og farlige kemikalier.
  3. Holdninger: Forklar tydeligt virksomhedens holdning til sikkerhed.
  4. Visuel instruktion: Vis og forklar sikkerhedsprocedurerne konkret.
  5. Sikkerhedstavler og symboler: Forklar betydningen af sikkerhedstavler og symboler på arbejdspladsen.
  6. Arbejdsstillinger: Demonstrer korrekte arbejdsstillinger for at undgå skader.
  7. Åben dialog: Opfordr den nye medarbejder til at stille spørgsmål, hvis der er tvivl.
  8. Opfølgning: Overvåg løbende, om den nye medarbejder følger sikkerhedsprocedurerne og vurder, om yderligere træning er nødvendig​.

Spørgsmål: Hvordan skal arbejdsgiveren sikre tilstrækkelig oplæring og instruktion af medarbejdere?

Svar: Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderne modtager en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion, så de kan udføre deres arbejde på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Desuden skal arbejdsgiveren føre effektivt tilsyn med, at medarbejderne faktisk overholder sikkerheds- og sundhedsinstruktionerne i deres arbejde​.

Spørgsmål: Hvad er arbejdsmiljøorganisationens rolle i forbindelse med instruktion og oplæring?

Svar: I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation, er det organisationens ansvar at udarbejde principper for oplæring og instruktion, der er tilpasset både arbejdsforholdene i virksomheden og de ansattes behov. Arbejdsmiljøorganisationen skal også kontrollere, at oplæring og instruktion rent faktisk finder sted​.

Spørgsmål: Hvordan skal instruktionen udformes for at være tilstrækkelig?

Svar: Instruktionen skal være tilstrækkelig og klart angive, hvordan medarbejderne skal håndtere forskellige situationer og anvende det udstyr, der er vigtigt for at kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt​.

Spørgsmål: Hvad indebærer tilsyn med arbejdet?

Svar: Arbejdsgiveren skal sørge for effektivt tilsyn med, at medarbejderne udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette omfatter at sikre, at oplæring og instruktion har været tilstrækkelige, og at arbejdet udføres på en farefri måde.

Spørgsmål: Er der særlige forpligtelser ved arbejde med alvorlig eller særlig risiko?

Svar: Ja, arbejdsgiveren har en særlig forpligtelse til at instruere og oplære medarbejdere i tilfælde af arbejde, der indebærer en alvorlig eller særlig risiko for den ansatte​.

Har du spørgsmål?