Afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Beskyttelse af AMR

Som følge af din udsatte stilling som arbejdsmiljørepræsentant er du i henhold til arbejdsmiljøloven beskyttet mod usaglig afskedigelse.

Beskyttelsesomfanget kan variere i takt med, hvad der er almindeligt på det enkelte fagområde. 

De særlige procedurer for afskedigelse skal sikre, at navnlig afskedigelsessager af denne art bliver behandlet grundigt og seriøst af arbejdsgiveren.

Forlænget opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet for arbejdsmiljørepræsentanter er ofte forlænget i forhold til det opsigelsesvarsel, som gælder for øvrige medarbejdere.

 

Nedlæggelse af stilling

Bliver din stilling nedlagt, kan du som arbejdsmiljørepræsentant være berettiget til, at arbejdsgiveren, så vidt det er muligt, omplacerer dig i virksomheden i stedet for at foretage afskedigelse.

I forbindelse med en sådan omplacering må en vis (videre)uddannelse og/eller oplæring accepteres af arbejdsgiveren.

F.A.Q

Er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet mod afskedigelse?

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsmanden inden for samme faglige område.

Hvilke konsekvenser har det for arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheder uden overenskomst? Københavns Byret har i en dom slået fast, at der ikke er en almindelig regel om, at arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttede mod afskedigelse.

Beskyttelsen er afhængig af, om der inden for samme eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse.

Som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads varetager du dine kollegers tarv i forhold til at skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø på jeres fælles arbejdsplads.

Er du dækket af en overenskomst?

Hvis du er omfattet af en overenskomst, kan overenskomsten indeholde bestemmelser om beskyttelsen samt fastlægge særlige procedurer for afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Har du en overenskomst, så er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der er fastsat i overenskomsten. Vær derfor opmærksom på, om dit arbejdsområde er dækket af en overenskomst. Hvis dit erhvervsområde ikke er dækket af en overenskomst, skeler man til, hvad der gælder på lignende arbejdsområder.

Hvilke konsekvenser har usaglig afskedigelse af AMR?

I særlige tilfælde kan en arbejdsmiljørepræsentant, som er blevet udsat for en usaglig afskedigelse, have krav på genansættelse. Foreligger et sådant særligt tilfælde ikke, vil resultatet ofte blive, at du efter afskedigelsen har et økonomisk godtgørelseskrav mod din tidligere arbejdsgiver, og du får på den måde et økonomisk ”plaster på såret” for at være opsagt fra din beskyttede stilling uden saglig begrundelse.

Beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter omfatter, som nævnt, kun usaglige afskedigelser. Der findes naturligvis situationer, hvor du som arbejdsmiljørepræsentant kan afskediges på et sagligt grundlag.

En saglig afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanten kan efter omstændighederne finde sted, hvis der sker omstrukturering på arbejdspladsen eller i forbindelse med masseafskedigelser. Desuden kan du som arbejdsmiljørepræsentant blive afskediget, ligesom dine kolleger i øvrigt, hvis du forsømmer dine almindelige pligter som arbejdstager eller begår kriminelle handlinger.

Det må dog holdes in mente, at arbejdsgiveren skal kunne redegøre for den saglige afskedigelsesgrund. Kan arbejdsgiveren ikke det, foreligger den omtalte mulighed for, at du skal kompenseres som usagligt afskediget arbejdsmiljørepræsentant.

Har du spørgsmål?