Rådgivning: Stresspolitik

En stresspolitik er et vigtigt redskab for både ansatte og ledere og består af en række retningslinjer som skal dække arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere de forskellige årsager til stress. Årsagerne til stress kan både være forhold der er relateret til privatlivet og arbejdet. Stresspolitikken fokuserer hovedsagelig på den arbejdsbetingede stress. De bagvedliggende årsager til arbejdsbetinget stress kan være alt fra et højt arbejdspres, høje følelsesmæssige krav eller problemer med interne såvel som eksterne samarbejdsrelationer.

Målet med en stresspolitik er at identificere de risikofaktorer som kan lede til stress i virksomheden og derefter angive, hvordan virksomheden kan nedbringe risikoniveauet.

Når I bestiller en stresspolitik hos Arbejdsmiljøgruppen får I:

 1. Formålet med stresspolitikken.

Angivelse af  hvem den gælder for (f.eks. alle medarbejdere, kontraktansatte, midlertidige medarbejdere).

 1. Forpligtelse til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø – fremme af medarbejdertrivsel
 1. Bevidsthed og Uddannelse om Stress:

Fremme bevidstheden om stress gennem workshops, træning og ressourcer.

Opfordre medarbejdere til at genkende og håndtere stress.

 1. Vurdering af Stressrisiko:

Gennemfør regelmæssige vurderinger af stressrisiko for at identificere potentielle stressfaktorer.

Indhent input fra medarbejdere om deres oplevede kilder til stress.

 1. Forebyggelse og Afhjælpning:

Udvikl strategier til at forebygge og reducere stressfaktorer på arbejdspladsen.

Implementer foranstaltninger til at afhjælpe stress, såsom justering af arbejdsbyrden eller fleksibilitetsmuligheder.

 1. Støttende Arbejdsmiljø:

Fremme en støttende og inkluderende arbejdskultur.

Fremme balance mellem arbejde og privatliv samt fleksibilitet.

Opfordre til åben kommunikation og feedback.

 1. Tidlig Indgriben:

Etablér procedurer for tidlig indgriben, når der opstår stressrelaterede problemer.

Stil ressourcer til rådighed for medarbejdere, der søger hjælp eller rådgivning.

8. Medarbejderassistanceprogram (MAP):

Tilbud om et program til fortrolig rådgivning og støtte.

Fremme kendskabet til MAP-tjenester blandt medarbejdere.

 1. Ledelsesuddannelse:

Uddannelse af ledere til at genkende tegn på stress i deres teams.

Fremme af færdigheder til at støtte medarbejdere og yde rimelige tilpasninger.

 1. Støtte ved tilbagevenden til Arbejdet:

Procedurerne for at genintegrere medarbejdere, der har været på stressrelateret orlov.

Sikre en trinvis og støttende tilbagevenden til arbejdet.

 1. Overvågning og Evaluering:

Etablér mekanismer til at overvåge effektiviteten af stresshåndteringsinitiativer.

Indsamle feedback fra medarbejdere og brug den til at forbedre politikken.

 1. Fortrolighed og Privatliv:

Sørg for, at medarbejdernes privatliv respekteres, når de søger hjælp eller afslører stressrelaterede problemer.

Kommunikér fortroligheden af samtaler om stressrelaterede emner.

 1. Overensstemmelse med Lovgivning:

Sikre, at stresspolitikken overholder arbejdsmiljøloven  og Arbejdstilsynets regler.

 1. Gennemgang og Opdateringer:

Forpligt dig til regelmæssige gennemgange og opdateringer af stresspolitikken for at afspejle ændrede behov og bedste praksis.

 1. Kommunikation:

Kommunikér stresspolitikken tydeligt til alle medarbejdere.

Gør ressourcer og støtteinformation let tilgængelige.

 1. Tilgængelighed:

Sørg for, at stresspolitikken og ressourcerne er tilgængelige for medarbejdere med handicap eller sprogbarrierer.

 1. Ansvar:

Tildel klart ansvar for implementering og tilsyn med stresspolitikken i organisationen.

 1. Rapporteringsmekanismer:

Etablér procedurer for rapportering og håndtering af bekymringer vedrørende stress eller overtrædelser af politikken.

 1. Medarbejderdeltagelse:

Involver medarbejdere i udviklingen og revisionen af stresspolitikken.

Opfordr til deres aktive deltagelse i programmer til håndtering af stress.

 1. Anerkendelse og Belønninger:

Anerkend og beløn afdelinger eller teams, der succesfuldt implementerer initiativer til stressreduktion.

Husk, at en effektiv stresspolitik er et levende dokument, der regelmæssigt bør gennemgås og tilpasses organisationens skiftende behov. Derudover skal den kommunikeres og håndhæves konsekvent i hele organisationen for at sikre dens effektivitet med hensyn til fremme af et sundt arbejdsmiljø.

Har du spørgsmål?