Støj på arbejdspladsen

Støj defineres som uønsket lyd, og støj kan være generende eller direkte skadelig.

Hvornår skal I gøre noget ved støjen?

Støj kan være generende og skadelig og give et dårligt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljølovgivningen stiller derfor følgende krav til, hvornår man skal gøre noget ved støjen:

  • § 9. Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet, herunder niveauet for infralyd og ultralyd, skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.
  • Stk. 2. De akustiske forhold skal være tilfredsstillende.
  • § 10. Hvis støjbelastningen overskrider 80 dB(A) eller spidsværdierne af impulser overskrider 135 dB(C), må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der stilles høreværn til rådighed.
  • Stk. 2. Hvis støjbelastningen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der stilles høreværn til rådighed.
  • § 11. Ingen må udsættes for støjbelastning over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).

Kilde: Arbejdstilsynet Støjbekendtgørelse

Den generende støj kan også være skadelig for arbejdsmiljøet, selvom støjen ikke er over 80 dB. Den kan give anledning til stress og koncentrationsbesvær, hvis man bliver forstyrret i sine arbejdsfunktioner.

Hvad kan vi gøre for at fjerne eller minimere støjen?

1. Fjern støjkilden
Dette kan gøres ved at se på den måde arbejdsrummene er indrettet på, og hvordan akustikken er i de forskellige rum. Hvis akustikken er dårlig, så opbygger støj og larm sig hurtigt pga. en lang efterklangstid. Efterklangen i et rum kan måles med professionelt måleudstyr. For at reducere efterklangstiden kan man anvende lyddæmpende materialer.

2. Kritisk gennemgang af arbejdsorganisering og planlægningen
I skal være opmærksomme på andre arbejdsgrupper, når I udfører støjbelastende opgaver fx med maskiner.

3. Adfærd på arbejdspladsen
Det kan være regler for, hvornår man udfører forskellige arbejdsfunktioner og hvor man må have møder og tale i telefon.

4. Høreværn
Når alt det ovennævnte er gjort, og der stadig er problemer med støj, så brug høreværn.