Hvem er din arbejdsmiljørepræsentant?

Henriette Mabeck er projektleder for en indsats, på en større offentlig virksomhed, der skal fremme kendskabet til egen arbejdsmiljørepræsentant. Hendes er svaret på en praktisk opgave for arbejdsmiljøuddannelsen.

En rundspørge gennem de sidste 6-8 måneder viser, at nye medarbejdere ikke har kendskab til deres arbejdsmiljørepræsentant (AMR), således at den formelle instruks omkring introduktion til arbejdsmiljø ikke fungerer i praksis.

Som nyvalgt AMR har jeg sat mig for at sikre, alle medarbejdere kender deres arbejdsmiljørepræsentant og det interne arbejdsmiljøarbejde i vores virksomhed, da dette er første skridt til, at arbejdsmiljøgruppen får kendskab til de problemer medarbejderne oplever i hverdagen.

Løsning er:

 • Arbejdsmiljørepræsentanten  hilser personligt på alle nye medarbejdere,
 • Der opsættes opslag centrale steder med navne og billeder på medarbejdere i arbejdsmiljøgruppen.

Vigtigt at kende sin arbejdsmiljørepræsentant 

Kendskab til arbejdsmiljørepræsentanten er en forudsætning for at medarbejdere kan rette henvendelse ved arbejdsmiljøproblemer. Da jeg selv startede å virksomheden for ca. et år siden, fik jeg ikke introduktion til, hvem der var arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

I forbindelse med et projekt, hvor jeg ønskede at interviewe AMR spurgte jeg forskellige medarbejdere, hvem jeg skulle kontakte. Det gik op for mig, at en stor del af medarbejderne ikke viste, hvem der var AMR.

Jeg har siden da spurgt nye og nyere medarbejdere fra forskellige afdelinger i virksomheden, hvem der er AMR. Disse eksplorative interview har afsløret et generelt manglende kendskab til AMR i virksomheden.

Alle skal kende deres arbejdsmiljørepræsentant.

Jeg har derfor sat mig for at sikre: at alle medarbejdere  ved, hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant. Jeg tog problemstillingen op i arbejdsmiljøgruppen. Ledelsesrepræsentanten mente, at der var en instruks i forbindelse med oplæring, hvor der står at lederen skal informere om AMR. Lederen måtte erkende, at praksis viser, at dette ikke sker i alle tilfælde, og at der er behov for en ny mere proaktiv tilgang.

Da det område jeg er AMR for, primært er kontorarbejde, er ergonomi og psykisk arbejdsmiljø nogle af de væsentligste risici.

Ergonomiproblemer er relativ let at identificere visuelt, men psykisk arbejdsmiljø er svært at identificere, uden medarbejderne gør opmærksom på udfordringer og problemer. Det er derfor særlig vigtigt, at medarbejdere indenfor kontoropgaver  har kendskab til AMR, så de kan kontakte AMR, hvis de oplever belastninger indenfor det psykiske arbejdsmiljø eksempelvis; Stor arbejdsmængde, tidspres eller høje følelsesmæssige belastninger.

Servicemedarbejdere der sidder i receptionen kan vold og trusler være noget der skaber utryghed. Valg af emne og løsningsforslag er sendt til høring i arbejdsmiljøorganisationen, som har godkendt dette.

REGLER

Følgende regler omhandler oplæring og arbejdsmiljøorganisationens opgave i forhold til instruktion: – Regler omkring oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet (AT-vejledning (https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn) – Arbejdsmiljølovens §16 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven – Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1181, §18 stk. 2 punkt 7 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed1181

Mandatory course in Polish

Mandatory Health and Safety Training

A company with 10 employees or more must select a health and safety representative and appoint a supervisor who takes care of the work environment. Within three months after the election/appointment they must undergo a health and safety training. This training can only be offered by certified providers like Arbejdsmiljoegruppen.

On construction sites, there must be a health and safety group (occupational safety and health representative and a supervisor) if a company is employing five employees or more, and the work lasts 14 days or more.

On OSH training

The mandatory health and safety training lasts 22 hours– every day from 12 noon. 08.15 – 16.00 or as e-learning with a half a day of presence.

The course must be completed within 3 months after the participant has been elected or appointed to the occupational safety and health group.

Occupational safety and health training in Polish

Occupational safety and health training in Polish is carried out with the involvement of a Polish interpreter. The training will be based on participants ‘ experience and special areas of work, and will fully live up to the requirements of the Authorities.

Course certificate

Participants will receive a course certificate, when the entire training is conducted. It is a requirement that each participant is present at all hours. A copy of the course certificate will be sent to participants ‘ employers, who should keep it. The labour inspectorate may ask to see proof of completed education.

 

Gør dig klar

Tag arbejdsmiljøuddannelsen på tre dage

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, også kaldet $9 er obligatorisk for alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Når du tager din arbejdsmiljøuddannelse hos Arbejdsmiljøgruppen får du en kursus, hvor du kan omsætte din viden i praksis, når du kommer hjem.

Uddannelsen tager fat på de problemer du har I din hverdag – både når det drejer sig om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Vores undervisere har alle et stort kendskab til arbejdsmiljø i teori og praksis.

Vi har onlinkeurser  og tilstedeværelseskurser i hele landet og på alle sprog. Så du kan altid finde et kursus, der passer til dine og din arbejdsplads behov.

Se alle vores arbejdsmiljøkurser herunder, eller kontakt os, hvis du ønsker et firmakursus, der passer til din branche

Hvornår skal du på kursus?

Hvis du er nyt medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, skal du ifølge arbejdsmiljøloven gennemføre den 22 timer lange uddannelse – og senest tre måneder efter du er blevet valgt. Uddannelsen er også obligatorisk for dig, hvis du har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991. Du kan derefter træde ind i en ny arbejdsmiljøorganisation uden at skulle tage uddannelsen igen.

ArbejdsmiljøUddannelsens program

Uddannelsen foregår over tre sammenhængende dage. Du får et grundigt indblik i din rolle i AMO og de vigtige og spændende opgaver og ansvarsområder du har. Du får viden og redskaber til at forstå og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø – det er et område vi lægger stor vægt på – og det spiller en betydelig rolle på alle vores kurser. Du lærer også at analysere og arbejde med ulykker. Samtidig får du en bred og helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøet og din rolle i at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Efter de tre dage løser du en skriftlig hjemmeopgave, der er relevant for netop din virksomhed, og hvor du omsætter den teoretiske viden du har fået i praksis.

 

 

Den praktiske opgave til arbejdsmiljøuddannelsen

Den praktiske opgave til arbejdsmiljøuddannelsen

Tips og ideer til løsning af din opgave

Som afslutning på arbejdsmiljøuddannelsen skal du lave mindst en hjemmeopgave. Det er et krav, både hvis du tager uddannelsen online og som et tredages kursus. På online uddannelsen er kravet, at du skriver to opgaver.  På tredages kurset kan du  nøjes med en opgave.  Formålet med den praktiske opgave er at omsætte teori til praksis.  Derfor skal opgaven tage udgangspunkt  i virkelige problemer på din arbejdsplads. Det kan fx være et af disse områder:

 • At få udarbejdet eller opdateret din APV
 • At forberede en revision af din APV
 • At lave risikovurdering af farligt arbejde
 • At få styr på kemikalierne på din virksomhed
 • At informere om arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
 • At beskrive arbejdet med særlige temaer som fx stress, ergonomiske problemer, støj, kemi, indeklima eller lignende
 • At beskrive hvordan arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen skal organiseres
 • At beskrive  hvilke behov der er for at udvikle kompetencer i arbejdsmiljøgruppen

Din opgave skal være fra din virksomhed

Find selv på eksempler fra din virksomhed.  Listen ovenover er kun lavet for at give dig nogle ideer.  Din opgave skal være forankret i virksomheden.  Sørg for at inddrage din ledelse. Opgaven er at demonstrere viden om emnet.  Desuden skal den bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på  virksomheden.

Opgaven skal fylde mellem 1-2 sider (maksimum er 5 sider).  Deadline for opgaverne på den lovpligtige online uddannelsen er minimum 3 uger og maksimum 7 uger. Overskrides fristen på 7 uger er du desværre nødt til at tage uddannelsen forfra. Men kontakt os inden det når så vidt.  Du kan altid få hjælp af vores undervisere undervejs.

På tredages uddannelsen har vi sat en deadline på 1 måned.  Den kan udvides til 7 uger som er den absolutte frist.

Fire til seks timer til opgaven

Arbejdsgiveren skal afsætte den nødvendige tid til opgaven, som er en obligatorisk del af arbejdsmiljøuddannelsen. Vi anslår, at opgaven tager 4.-6. timer.  Den tid ligger ud over de timer som uddannelsen varer. Afleveringen af hjemmeopgaven er en forudsætning for at du kan få et kursusbevis. Det aftales med underviseren, hvornår afleveringen finder sted.

Forslag til disposition for den praktiske opgave

Hvad handler opgaven om?
Hvad er opgavens problem?
Hvorfor har du valgt den?
Hvordan har du arbejdet med den?
Hvad har du fundet ud af undervejs?
Hvor har du søgt information/hjælp?
Hvilke regler gælder for området?
Hvad har du/din arbejdsplads lært af opgaven?
Hvordan skal/kan der arbejdes videre med emnet?

Eksempel på en praktisk opgave til arbejdsmiljøuddannelsen

Eksempel på en praktisk opgave

Hvad handler opgaven om

Fremtidens lærerarbejdsplads på erhvervsgymnasiet Celf,  Merkurs Plads 1. Nyk. Falster.

I forbindelse med sammenlægning af hhx og htx uddannelserne i Nykøbing Falster, skal der etableres nye fælles lærerarbejdspladser på Merkurs Plads.

I forbindelse med sammenlægningen skal der nybygges, et ”business og science hus”, på 1.700 kvm samt de eksisterende bygninger skal delvist ombygges.

Lærerstaben vokser fra 25 til ca. 45 personer, hvor alle skal have en individuel arbejdsplads.

Hvorfor har du valgt den opgave?

Opgaven er yderst vigtig for at sikre en vellykket integration mellem de to forskellige lærergrupper samt sikring af et optimalt arbejdsmiljø og derigennem en bedre undervisning og elevtrivsel.

Hvordan har du arbejdet med den?

Siden august måned har jeg som arbejdsmiljørepræsentant deltaget i alle byggemøder samt været bindeleddet til primært hhx lærergruppen.  Arbejdet har bl.a. bestået i at fremlægge arbejdsgruppens tanker og arkitekternes planer. Arbejdet har også bestået i at undersøge hvilke behov og ønsker lærergruppen har til de nye arbejdspladser, samt sikre at reglerne i bl.a. At-vejledning A.1.15 bliver overholdt.

Celfs centrale arbejdsmiljøorganisation har været involveret i byggeprocessen lige fra begyndelsen.

Hvad har du fundet ud af undervejs? Hvor har du søgt information og hjælp?

I forhold til de eksisterende hhx arbejdspladser på Merkurs Plads, har arbejdet resulteret i en behovsafdækning af lærernes krav og ønsker til fremtidens arbejdsplads. Jeg har taget udgangspunkt i de eksisterende arbejdspladsforhold og udarbejdet skema i dialog med lærerne.

Lærerarbejdspladsen indretning skal ændres i takt med implementeringen af OK 13 (Overenskomst 2013), hvor lærerne er blevet pålagt tilstedeværelses pligt. I vores konkrete tilfælde har ledelsen accepteret en såkaldt 80/20 regel. Dvs. maksimalt 20 procent hjemmearbejde.  80 procent af arbejdstiden skal afvikles på skolen hvilket kræver at lærerne har gode arbejdspladser til disposition. Her skal bl.a. laves individuel forberedelse, teamarbejde og elevarbejde. Her er behov for såvel stillezoner og samtalezoner.

Skemaet indgår i byggeudvalget arbejde, som første led i arbejde med at kortlægge lærernes behov og ønsker til fremtidens lærerarbejdsplads.


Hvilke regler gælder for området?

I arbejdet har jeg bl.a. benyttet:

 • Arbejdspladsens indretning og inventar At-vejledning A.1.15
  November 2008
 • INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere. Fælles inspirationsguide udarbejdet af en række faglige organisationer
 • BrancheArbejdsmiljøRåd. BAR Undervisning & Forskning (U&F)
 • lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, med de ændringer, der følger af lov nr. 300 af 19. april 2006, lov nr. 175 af 27. februar 2007, § 29 i lov nr. 512 af 6. juni 2007, § 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, lov nr. 559 af 17. juni 2008, lov nr. 1395 af 27. december 2008, § 7 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, § 2 i lov nr. 1272 af 16. december 2009, og lov nr. 508 af 19. maj 2010
 • Hvad har du/din arbejdsplads lært af opgaven?

Da arbejdet ikke er afsluttet og den ny bygning ikke er opført, har vi endnu ikke erfaringer med de nye arbejdspladser.  Skolen har dog allerede indkøbt et nyt skrivebord med bl.a. hæve/sænke funktion til alle lærer.

Arbejdet har dog været og er fortsat yderest interessant, da jeg i denne arbejdsproces kan være medvirkende til at minimere unødvendige stressrelaterede sygdomme samt ikke mindst højner arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen/ledelsen har også været imødekommende og forstående overfor mine ideer og tanker. Samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen er blevet bedre, når vi kan være proaktive i stedet for kun at reparerer på gamle skader.  Byggeudvalget og udvalgte arbejdsmiljørepræsentanter har f.eks. været på studietur til andre skoler for at indhente deres erfaringer med moderne skolebyggeri. Denne studietur har åbnet for en positiv dialog mellem aktørerne.

Hvordan skal/kan der arbejdes videre med emnet?

Arbejdet fortsætter på alle niveauet, og vil blive endnu mere intens i det kommende  år. Bygningen skal stå færdig i foråret 2016, for at vi kan tilrette eventuelle fejl og mangler inden starten på skoleåret i august 2016.

Jeg forsøger, at involvere flest mulige kolleger i arbejdet, for at kunne afdække alle de mange behov og ønsker de forskellige faggrupper har.

Arbejdet vil successivt overgå til en proces, hvor alle detaljer skal på plads og arbejdsmiljøorganisationen vil blive udfordret i samarbejdet med ledelsen på baggrund af de økonomiske rammer.

 

 

JRB

Dec. 2014

 

“deltagerne skal gennemføre en praktisk opgave i den virksomhed, hvor de er ansat. Opgaven skal koble kursets indhold sammen med den enkeltes arbejde i AMO. Tiden, der bruges til løsning af opgaven, ligger uden for de 22 timer, der er afsat til uddannelsen… Den enkelte deltager skal have egnet introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave fra underviseren.” Uddrag fra At-vejledning nr. F.3.7-2 Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen