Få tilskud til forebyggelse af nedslidning

Tilskuddet er rettet mod små, private virksomheder

Søg tilskud fra pulje

Små, private virksomheder kan søge om tilskud til arbejdsmiljøprojekter fra Arbejdstilsynets nedslidningspulje. Få flere oplysninger nedenfor.
Hvem kan søge?
 • Det kun er private virksomheder, erhvervsforeninger ellerselvejende institutioner med under 50 ansatte der kan komme i betragtning.
 • Tilskudet tildeles efter et først-til-mølle princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud.
 • Målgruppen er virksomheder der har et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, mange sygfraværsdage på grund af arbejdsmiljøet eller arbejdsulykker og nærved ulykker.
Kriterier for projektet
 • Arbejdsmiljømæssig relevant problemstilling i virksomheden, hvor projektet kan medvirke til at forebygge fysisk nedslidning, psykisk nedslidning, arbejdsulykker eller fremme s undhed ved fysisk træning på arbejdet.
 • Ansøgers redegørelse for den forventede forebyggende effekt/virkning af projektet.
Projektets omfang
 • Forløb, der får tilsagn, kan vare op til 1 år, men kan forlænges.
Økonomi
 • Der kan bevilges støtte op til 80 procent af jeres virksomheds udgifter til projekter, forudsat at de er foreneligt med EU-statsstøtteregler.
 • Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage 500.000. kr. i tilskud pr. projekt.
 • Tilskuddet gives som et forhåndstilsagn, og virksomheden kan derefter begynde projektet.
 • Folketinget har afsat en stor pulje  på 300 millioner kroner de næste tre år til at gøre en indsats for at undgå nedslidning og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø i hele arbejdslivet.

Vi kan hjælpe med rådgivning

Vi er autoriserede arbejdsmiljørådgiver, og vi kan både hjælpe jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen til
arbejdsmiljømidlerne, og gennemfører arbejdsmiljøprojektet i samarbejde med jer.

 

Rådgivning
 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning hvor målet er at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning eller forebygge arbejdsulykker.

Find inspiration til jeres projekt

Undersøgelser har vist, at investeringer i arbejdsmiljø helt generelt tjener sig ind 2 gange i form af mindre sygefravær, færre ulykker og mere effektive arbejdsgange.

Se mulige indsatsområder nedenfor:

Fysisk nedslidning
 • Reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub af genstande, forflytning af borger/patienter.
 • Optimere arbejdsstillinger og bevægelser, så arbejde med løftede arme, bøjet/vredet ryg eller nakke samt ensidige gentagne bevægelser nedbringes.
 • Styrke vidensniveauet og færdighederne i at planlægge og tilrettelægge arbejdet, med fokus på at understøtte medarbejdernes sundhed gennem udførelsen af deres arbejde.
 • Styrke virksomhedens viden og evner til at skabe rammerne for en god forebyggelseskultur.
Psykisk nedslidning
 • Stor arbejdsmængde og tidspres.
 • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.
 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.
 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
 • Arbejdsrelateret vold.
 • Indflydelse i arbejdet, oplevelse af kollegial/ledelsesmæssig støtte samt anerkendelse og retfærdighed i arbejdet.
 • Indsatser, der sikrer god balance imellem krav og ressourcer.
Forebygge arbejdsulykker
 • Fald og snublen.
 • Fald fra højden.
 • Påkørsel og klemningsrisiko ved intern færdsel.
 • At blive ramt af genstande.
 • Styrke sikkerhedskulturen.
 • Styrke vidensniveauet om farlige situationer i arbejdet og forebyggelse ved arbejde med nærved-ulykker.
 • Højne niveauet for læring og forebyggelse af ulykker f.eks. ved implementering af et redskab til analyse af ulykker og nærved-ulykker.
 • Reducere risikoen for arbejdsulykker ved anvendelse af tekniske hjælpemidler som EL-værktøj, transportmidler, maskiner eller anhugningsgrej.
Sundhedsfremme
 • Integrere fysisk træning i arbejdet.
 • Rådgive om, hvilken type af træning, der vil være optimal.
Tekniske hjælpemidler
 • Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker
 • Reducere fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk, skub, forflytning af borger/patienter i den daglige arbejdsgang.
 • Reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser som bøjet ryg, knæliggende arbejde eller ensidigt belastende arbejde.
 • Reducere risikoen for arbejdsulykker ved fald fra højden.

Vores rådgivning i forbindelse med ansøgning af puljemidler

Har du spørgsmål?

Translate »