Hjælp til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker 

Undersøgelser har vist, at investeringer i arbejdsmiljø helt generelt tjener sig ind 2
gange i form af mindre sygefravær, færre ulykker og mere effektive arbejdsgange.
Er dine ansatte i risikozonen når det drejer sig om hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø? Har I mange sygfraværsdage på grund af arbejdsmiljøet? Eller har I behov for at gøre noget ved arbejdsulykker og nærved ulykker? Så kan Arbejdsmiljøgruppen ApS kan hjælpe din virksomhed med at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.
Folketinget har afsat en stor pulje  på 300 millioner kroner de næste tre år til at gøre en indsats for at undgå nedslidning og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø i hele arbejdslivet. 
Det drejer sig om i alt 105 mio. kr. i 2021 og tilsvarende

beløb i 2022 og 2023. Der kan gives tilskud til flg. områder:

1)  Autoriseret arbejdsmiljørådgivning hvor målet er at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning eller forebygge arbejdsulykker. 

2) Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen.

3) Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker.

Det skal understreges at det kun er private virksomheder, erhvervsforeninger ellerselvejende institutioner med under 50 ansatte der kan komme i betragtning. 

Der kan ansøges om midler til autoriseret rådgivning og til afholdelse af udgifter til konsulentbistand. Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver på det fysiske og psykiske område kan vi sikre en kvalificeret indsats, der er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav, og vi kan hjælpe med at spotte de områder hvor der skal sættes ind med effektive løsninger for at forhindre psykisk eller fysisk nedslidning. 

Det kan vi hjælpe med
Vi kan hjælpe jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen til
arbejdsmiljømidlerne, og i samarbejde med jer gennemføre Jeres valgte
arbejdsmiljøprojekt/initiativ.
Her er et eksempel på et forløb vi kan tilbyde din virksomhed:
 • Aftale om rammerne for rådgivningen – Vi kan hjælpe jer med at udarbejde en plan
 • Hjælp til ansøgning hos Arbejdstilsynet og budget
 • Implementering og gennemførelse af tiltag – og eventuelle justeringer undervejs
 • Afrapportering og regnskab

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil blive lagt vægt på følgende ved vurderingen af ansøgninger:
 • Arbejdsmiljømæssig relevant problemstilling i virksomheden, hvor projektet kan medvirke til at forebygge fysisk nedslidning, psykisk nedslidning, arbejdsulykker eller fremme s undhed ved fysisk træning på arbejdet.
 • Ansøgers redegørelse for den forventede forebyggende effekt/virkning af projektet.
 • Forløb, der får tilsagn, kan vare op til 1 år, men kan forlænges.
 • Der uddeles midler efter et først-til-mølle princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud.
 • Tilskuddet gives som et forhåndstilsagn, og virksomheden kan derefter begynde projektet. Omfang af støtten fra puljen
 • Der kan bevilges støtte op til 80 procent af jeres virksomheds udgifter til projekter, forudsat at de er foreneligt med EU-statsstøtteregler
 • Betingelsen for at få tilskud fra Forebyggelsespuljen er, at jeres virksomhed selv dækker 20% af udgifterne til det forebyggende projekt. Udgiften eller egenbetalingen kan være i form af timer, som I afsætter ekstra til gennemførelse af projektet. I bliver derfor ikke præsenteret for en regning efter afslutning af projektet.
 • Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage 500.000. kr. i tilskud pr. projekt.

 

 

 

Indsatser til projekter, som kan modtage tilskud. Listen er ikke udtømmende.

 

 

 

Indsatsområde
Indsatser
Forebygge fysisk nedslidning
Indsatser, der forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø, som kan være at:
 
Reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub af genstande, forflytning af borger/patienter.
 
Optimere arbejdsstillinger og bevægelser, så arbejde med løftede arme, bøjet/vredet ryg eller nakke samt ensidige gentagne bevægelser nedbringes.
 
Styrke vidensniveauet og færdighederne i at planlægge og tilrettelægge arbejdet, med fokus på at understøtte medarbejdernes sundhed gennem udførelsen af deres arbejde.
 
Styrke virksomhedens viden og evner til at skabe rammerne for en god forebyggelseskultur.
Forebygge psykisk nedslidning
Indsatser, der forbedrer forholdene i det psykiske arbejdsmiljø, som kan være:
 
Reduktion og forebyggelse af risikofaktorer:
   
*
Stor arbejdsmængde og tidspres.
   
*
Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.
   
*
Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.
   
*
Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.
   
*
Arbejdsrelateret vold.
 
Styrke positive faktorer i arbejdet:
   
*
Indflydelse i arbejdet, oplevelse af kollegial/ledelsesmæssig støtte samt anerkendelse og retfærdighed i arbejdet.
   
*
Indsatser, der sikrer god balance imellem krav og ressourcer.
Forebygge arbejdsulykker
Indsatser, der forbedrer sikkerheden i arbejdet, som kan være at:
 
Reducere risiko for ulykker ved:
   
*
Fald og snublen.
   
*
Fald fra højden.
   
*
Påkørsel og klemningsrisiko ved intern færdsel.
   
*
At blive ramt af genstande.
 
Styrke sikkerhedskulturen.
 
Styrke vidensniveauet om farlige situationer i arbejdet og forebyggelse ved arbejde med nærved-ulykker.
 
Højne niveauet for læring og forebyggelse af ulykker f.eks. ved implementering af et redskab til analyse af ulykker og nærved-ulykker.
Sundhedsfremme i form af fysisk træning
Indsatser, der fremmer sundheden i form af fysisk træning, som kan være at:
 
Integrere fysisk træning i arbejdet.
 
Rådgive om, hvilken type af træning, der vil være optimal.
Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker
De tekniske hjælpemidler skal kunne understøtte indsatsområdet, som kan være at:
 
Reducere fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk, skub, forflytning af borger/patienter i den daglige arbejdsgang.
 
Reducere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser som bøjet ryg, knæliggende arbejde eller ensidigt belastende arbejde.
 
Reducere risikoen for arbejdsulykker ved fald fra højden.
 
Reducere risikoen for arbejdsulykker ved anvendelse af tekniske hjælpemidler som EL-værktøj, transportmidler, maskiner eller anhugningsgrej.

 

 

Vores rådgivning i forbindelse med ansøgning af puljemidler

Vi tilbyder din virksomhed rådgivning på følgende områder uanset om I vælger et komplet rådgivningsforløb som beskrevet overfor, eller I selv står for den administrative del:
N

Rådgivning om forebyggende tiltag som f.eks. metoder til undersøgelse af nærved-ulykker

N

Indsats om virksomhedens sikkerhedskultur

N

Implementering af toolbox-talk og lignende

N

Rådgivning om sundhedsfremme herunder undersøgelse af behov og muligheder samt forslag til træning og implementering

N

Rådgivning om tekniske hjælpemidler herunder undersøgelse af virksomhedens behov og muligheder, tilrettelægning af forsøg og hjælp til implementering

Har du spørgsmål?