Rådgivning om ansøgning til arbejdsmiljøpulje

Undersøgelser har vist, at investeringer i arbejdsmiljø helt generelt tjener sig ind 2
gange i form af mindre sygefravær, færre ulykker og mere effektive arbejdsgange.
Arbejdsmiljøgruppen ApS kan hjælpe din virksomhed med at få del i de afsatte midler til
forebyggelse, som regeringen har afsat til at skabe et bedre arbejdsmiljø i de små og
mellemstore virksomheder. Det drejer sig om i alt 105 mio. kr. i 2021 og tilsvarende
beløb i 2022 og 2023.
Vi kan hjælpe jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen til
arbejdsmiljømidlerne, og i samarbejde med jer gennemføre Jeres valgte
arbejdsmiljøprojekt/initiativ.
Her er et eksempel på et forløb vi kan tilbyde din virksomhed:
 • Aftale om rammerne for rådgivningen – Vi kan hjælpe jer med at udarbejde en plan
 • Hjælp til ansøgning hos Arbejdstilsynet og budget
 • Implementering og gennemførelse af tiltag – og eventuelle justeringer undervejs
 • Afrapportering og regnskab

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil blive lagt vægt på følgende ved vurderingen af ansøgninger:
 • Arbejdsmiljømæssig relevant problemstilling i virksomheden, hvor projektet kan medvirke til at forebygge fysisk nedslidning, psykisk nedslidning, arbejdsulykker eller fremme s undhed ved fysisk træning på arbejdet.
 • Ansøgers redegørelse for den forventede forebyggende effekt/virkning af projektet.
 • Forløb, der får tilsagn, kan vare op til 1 år, men kan forlænges.
 • Der uddeles midler efter et først-til-mølle princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud.
 • Tilskuddet gives som et forhåndstilsagn, og virksomheden kan derefter begynde projektet. Omfang af støtten fra puljen
 • Der kan bevilges støtte op til 80 procent af jeres virksomheds udgifter til projekter, forudsat at de er foreneligt med EU-statsstøtteregler
 • Betingelsen for at få tilskud fra Forebyggelsespuljen er, at jeres virksomhed selv dækker 20% af udgifterne til det forebyggende projekt. Udgiften eller egenbetalingen kan være i form af timer, som I afsætter ekstra til gennemførelse af projektet. I bliver derfor ikke præsenteret for en regning efter afslutning af projektet.
 • Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage 500.000. kr. i tilskud pr. projekt.

Vores rådgivning i forbindelse med ansøgning af puljemidler

Vi tilbyder din virksomhed rådgivning på følgende områder uanset om I vælger et komplet rådgivningsforløb som beskrevet overfor, eller I selv står for den administrative del:
N

Rådgivning om forebyggende tiltag som f.eks. metoder til undersøgelse af nærved-ulykker

N

Indsats om virksomhedens sikkerhedskultur

N

Implementering af toolbox-talk og lignende

N

Rådgivning om sundhedsfremme herunder undersøgelse af behov og muligheder samt forslag til træning og implementering

N

Rådgivning om tekniske hjælpemidler herunder undersøgelse af virksomhedens behov og muligheder, tilrettelægning af forsøg og hjælp til implementering

Har du spørgsmål?

Translate »